GR20121220 punt 4: Aankoop in der minne om reden van openbaar van de H. Donatuskapel te Pollare - goedkeuring - goedkeuring ontwerpakte

De raad

 

Gelet op de vraag van mevrouw Katrien Carton aan de stad om een financiële tussenkomst voor het onderhoud en herstel van de kapel aan de Hoogstraat te Pollare;

 

Overwegende dat voornoemde kapel eigendom is van mevrouw Carton en dat de stad niet financieel kan tussenkomen voor werken aan gebouwen die privaat eigendom van derden zijn;

 

Overwegende dat de kapel gewijd is aan de Heilige Donatus met bouwjaar tussen 1850 en 1874 en getuigt van de verering van deze heilige die in de 19e eeuw binnen een kleine landbouwgemeenschap leefde en nu nog in eerder beperkte mate voorleeft;

 

Overwegende dat mevrouw Carton bereid is om de kapel en grond met boom, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling Pollare sectie A nrs. 561C en deel van nr. 561N, onderhands aan de stad te verkopen tegen de prijs van een symbolische euro;

 

Overwegende dat het wenselijk is om op dit voorstel in te gaan voor het behoud van het historisch en volkskundig waardevol patrimonium op het grondgebied van de stad;

 

Gelet op het proces-verbaal van opmeting en afpaling, opgemaakt door landmeter Robrecht Cosyn te Pollare op 15 oktober 2012, waaruit blijkt dat de aan de stad over te dragen goederen een oppervlakte hebben van 20 ca;

 

Gelet op het ontwerp van akte;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten beschikbaar zijn in de buitengewone dienst van het budget dienstjaar 2012;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Artikel 1

 

De aankoop in der minne om reden van openbaar nut van de H. Donatuskapel met grond en boom aan de Hoogstraat te Pollare, kadastraal gekend Ninove 8e afdeling Pollare sectie A nrs. 561C en deel van nr. 561N, met een oppervlakte volgens meting van 20 ca, tegen de prijs van één euro, wordt goedgekeurd.

 

Artikel 2

 

De ontwerpakte wordt goedgekeurd.

 

Artikel 3

 

Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de eigenaar een authentieke akte te onderschrijven.