GR20121220 punt 23: Buitengewone onderhoudswerken aan KWS-verhardingen verkaveling Reaalstraat - terugvordering - goedkeuring/niet-goedkeuring

De raad

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 22 september 2005 houdende goedkeuring van het wegentracé voor een verkaveling in de Reaalstraat te Nederhasselt;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 12 januari 2006 waarbij aan De Boe – Meganck een verkavelingsvergunning voor twee percelen werd afgeleverd, gelegen Reaalstraat sectie B nrs. 952D en 952E;

 

Overwegende dat in deze verkavelingsvergunning de volgende voorwaarden werden opgenomen:

-          daar de aanvraag niet alle stukken bevat m.b.t. de volledigheidsvereisten voor de samenstelling van het dossier tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning, zal voor de aanleg van de wegen en uitrustingswerken nog voorafgaandelijk een stedenbouwkundige vergunning dienen bekomen te worden (artikel 133§1 van het decreet van 18 mei 1999 en zijn wijzigingen)

-          Er mogen geen bouwvergunningen verleend worden vooraleer de wegeniswerken zijn uitgevoerd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2006 waarbij aan de heer Isidoor De Boe een stedenbouwkundige vergunning werd afgeleverd voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringswerken in buurtweg 21;

 

Overwegende dat bij de aanvraag voor het uitvoeren van wegenis- en rioleringwerken in buurtweg 21 een bijzonder lastenboek gevoegd was, opgesteld door landmeter-expert Robrecht Cosijn, dat een gedetailleerde raming van de werken, een grondplan, situatieplan, lengteprofiel en dwarsprofielen omvat;

 

Overwegende dat de asfalteringswerken werd uitgevoerd door de firma De Meulemeester op 10 oktober 2007;

 

Overwegende dat de kosten voor deze asfalteringswerken werden opgenomen in vorderingsstaat 1 van de door de firma De Meulemeester tijdens de periode van 19 november 2007 tot en met 18 december 2007 uitgevoerde asfalteringswerken voor de stad Ninove;

 

Gelet op de bijakte bij de verkoopsovereenkomst 2 juli 2007 van de gronden van de verkaveling;

 

Overwegende dat dit document ondertekend werd door enerzijds Isidoor De Boe, Eddy Hanssens en Rita Hanssens en anderzijds BVBA Van Laethem, voor wie Wilfried Van Laethem optrad;

 

Overwegende dat deze bijakte de volgende tekst bevat: "beide partijen hebben er kennis van dat de stad Ninove, in hoofde van schepen Michel Casteur, zich heeft geëngageerd tot aanleg van de wegenis in asfalt, en bij gebreke waarvan, de verkavelaar de verkoper in deze hen vrijwaart";

 

Overwegende dat deze overeenkomst niet werd ondertekend door toenmalig schepen M. Casteur;

 

Overwegende dat de asfalteringswerken niet uitgevoerd werden conform het plan van landmeter-expert Robrecht Cosijn dat bij de vergunning van het college van burgemeester en schepenen van 21 september 2006 is gevoegd. De bredere verharding (rechthoekige pijpekop) voor de verkaveling is niet uitgevoerd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 31 juli 2008 tot terugvordering van de kostprijs van de asfalteringswerken in de verkaveling in de Reaalstraat die ten onrechte ten laste van het stadsbestuur werden gelegd;

 

Overwegende dat de kostprijs 6.299,83 euro bedraagt;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 november 2008 waarbij beslist werd om advocaat T. De Sutter om advies te vragen over de terugvordering van de kosten van de asfalteringswerken in de verkaveling in de Reaalstraat, ten einde met zekerheid te laten vaststellen ten laste van welke natuurlijke of rechtspersoon de terugvordering moet worden ingesteld;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 5 maart 2009 om met de terugvordering van de kosten voor de asfaltering voor de verkaveling in de Reaalstraat te wachten tot na de afhandeling van de klacht met burgerlijke partijstelling bij de onderzoeksrechter;

 

Gelet op de beslissing van de raadkamer van Dendermonde van 1 december 2009 tot buitenvervolgingstelling om reden dat de daders onbekend zijn gebleven;

 

Gelet op de email van 31 augustus 2010 van advocaat T. De Sutter dat volgens hem de enige mogelijke rechtsgrond om te pogen de asfalteringskosten terug te vorderen erin bestaat dat de stad Ninove zich beroept op een vermogensvermeerdering zonder oorzaak ten aanzien van verkavelaar De Boe;

 

Overwegende dat de wegeniswerken nog niet kosteloos afgestaan zijn aan de stad;

 

Overwegende dat advocaat T. De Sutter in zijn advies opmerkt dat hij de uiteindelijke beslissing tot terugvordering rekening zal moeten gehouden worden met het in het geding zijn bedrag en de kostprijs van de juridische betwistingen;

 

Overwegende dat de heer De Boe geen enkele overeenkomst met de stad voor de asfalteringswerken heeft afgesloten;

 

Beslist,

 

 

met éénparigheid van stemmen

 

 

Enig artikel

 

De kosten voor de asfalteringswerken voor de verkaveling in de Reaalstraat worden teruggevorderd van de heer De Boe

 

OF

 

De kosten voor de asfalteringswerken voor de verkaveling in de Reaalstraat wordt niet teruggevorderd.