GR20121220 punt 17: Contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - hernieuwing

De raad

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 26 mei 2011 houdende aanpassing van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken voor een termijn, eindigend op 31 december 2012;

 

Overwegende dat artikel 2 van het belastingreglement een belasting vaststelt van € 12 voor het afleveren van de eerste elektronische vreemdelingenkaart aan vreemdelingen die in het bezit zijn van een oude kartonnen verblijfskaart;

 

Overwegende dat de overgangsperiode 2008-2010 verstreken is waardoor deze heffing niet meer van toepassing is;

 

Overwegende dat het passend is deze heffing te schrappen uit het belastingreglement;

 

Overwegende dat het passend is door de hoge kostprijs van de grondstoffen, de belasting voor het afleveren van een trouwboekje te verhogen van € 7,50 naar € 10;

 

Overwegende dat nooit eerder een belasting werd geheven op het afleveren van een "boekje: wettelijk samenlevingscontract";

 

Overwegende dat het passend is hiervoor, conform de belasting op het afleveren van een trouwboekje, een belasting van € 10 te heffen;

 

Overwegende dat het afleveren van een rijbewijs naar bankkaartmodel bij spoedprocedure werd afgeschaft door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wegens het te beperkt gebruik en de hoge kostprijs;

 

Overwegende dat het passend is de heffing voor het afleveren van een rijbewijs naar bankkaartmodel bij spoedprocedure te schrappen uit het belastingreglement;

 

Overwegende dat het om budgettaire redenen past deze belasting vanaf 1 januari 2013 te handhaven tot 31 december 2018;

 

Beslist,

 

 

met 27 ja-stemmen (Michel Casteur, Freddy Van Eeckhout, Marc Nachtergaele, Tania De Jonge, Rudy Corijn, Henri Evenepoel, Veerle Cosyns, Rita Hellinckx, Antoine Callebaut, Georgette De Kegel, Alfons Schorreel, Willy De Groote, Jannick Violon, Marc Torrekens, Ivan Vonck, Greta De Troyer, Dirk Souffriau, Octaaf Van Ongeval, Rita Bockstael, Corinne Vanbelle, Hans Van Der haegen, Katie Coppens, Wouter Vande Winkel, Arlette Dierickx, Dirk Vanderpoorten, Wim Wachtelaer, Luc D'herde)

 

6 nee-stemmen (Guy D'haeseleer, Werner Somers, Veerle Vanderpoorten, Dirk Van Opdenbosch, Pascal Schietecat, Luc Roelandt)

 

 

Artikel 1

 

Vanaf 1 januari 2013 voor een termijn eindigend op 31 december 2018 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2

 

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald :

 

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg  vanaf 12 jaar (eID) – 1e aflevering

 

- Elektronische vreemdelingenkaart van een vreemdeling vanaf 12 jaar (EVK) - 1aflevering

 

- eID/EVK dringende procedure

 

- eID/EVK zeer dringende procedure

€ 12

 

 

€ 12

 

 

€ 113

 

€ 177

€ 2

 

 

€ 2

 

 

€ 0

 

€ 0

€ 14

 

 

€ 14

 

 

€ 113

 

€ 177

- Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

 

- KIDS-ID bij verlies of diefstal

 

- KIDS-ID dringende procedure

 

- KIDS-ID zeer dringende procedure

€ 3

 

 

€ 3

 

€ 106

 

€ 170

€ 0

 

 

€ 0

 

€ 0

 

€ 0

€ 3

 

 

€ 3

 

€ 106

 

€ 170

- Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

 

€ 1

 

€ 1

 

- Identiteitspasje voor kinderen minder dan 12 jaar zonder foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

€ 0

€ 0

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG  - 1e aflevering en duplicaat

€ 0

€ 1,50

€ 1,50

- Reispassen gewone procedure - 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Reispassen dringende procedure

 

- Reispassen minderjarigen gewone procedure

 

- Reispassen minderjarigen dringende procedure

€ 71

 

 

€ 240

 

€ 41

 

€ 210

€ 5

 

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 5

€ 76

 

 

€ 245

 

€ 46

 

€ 215

- Trouwboekjes

 

- boekje: wettelijk samenlevingscontract

€ 0

 

€ 0

€ 10

 

€ 10

€ 10

 

€ 10

- Internationaal rijbewijs – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

1e aflevering

Duplicaat

 

- Rijbewijzen 'bankkaartmodel' – 1e aflevering, bij verlies of diefstal – omwisseling, wijziging gegevens door verhoging categorie of door medische schifting

 

€ 16

 

 

 

€ 9

€ 7,5

 

€ 20

 

 

 

€ 0

 

 

 

€0

€ 0

 

€ 5

 

 

 

€ 16

 

 

 

€ 9

€ 7,5

 

€ 25

 

 

 

 

Artikel 3

 

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt  de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 4

 

De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde werkdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt :

de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt

het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen

of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5

 

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008 en latere wijzigingen.

 

Artikel 6

 

Een afschrift van dit besluit zal worden gestuurd aan de gouverneur van de provincie.