GR20120531 punt 6: Ilva - Algemene vergadering - Maandag 25 juni 2012 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA;

 

Overwegende dat de stad bij brief van 9 mei 2012 werd opgeroepen deel te nemen aan de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op maandag 25 juni 2012 in de Golf & Countryclub Oudenaarde, Kortrijkstraat 52 te 9790 Wortegem-Petegem om 19 uur;

        

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de algemene vergadering met volgende agenda :

1. Samenstelling van het bureau

2. Benoemen van bestuurders voor mandaten opengevallen sinds de jongste gewone algemene vergadering

3. Verslag van de raad van bestuur over het jaar 2011

4. Verslag van de commissaris-revisor

5. Jaarrekening per 31 december 2011

6. Kwijting aan de raad van bestuur over het boekjaar 2011

7. Herbenoeming commissaris-revisor;

 

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de algemene vergadering van de intercommunale ;

 

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 5 onthoudingen

 

1. Neemt akte van de agenda van de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA op 25 juni 2012 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA, Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).