GR20120531 punt 32.14: Motie van raadslid Werner Somers om schepen Van Eeckhout zijn bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening te ontnemen

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn motie vermeld :

 

"De gemeenteraad,

 

Overwegende dat alle aanwezige gemeenteraadsleden instemmen met de dringende noodzakelijkheid van de behandeling van dit punt;

 

Gelet op artikel 29 van het Gemeentedecreet,

 

Gelet op de afgifte op 25 oktober 2011 van een bouwvergunning aan de uitbater van een speelhal, die samen met de schepen van Ruimtelijke Ordening de vennootschap Milarid BVBA heeft opgericht, waarvan beiden zaakvoerder zijn en waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt op hetzelfde adres als de speelhal,

 

Gelet op het feit dat deze bouwvergunning, die de verbouwing van een loods achter de bestaande speelhal tot (tweede) speelhal inhoudt, ten onrechte werd afgegeven, vermits die loods zich grotendeels bevindt in woonuitbreidingsgebied,

 

Gelet op het feit dat de onwettigheid van deze vergunning wordt gemaskeerd door in de vergunning de bestemming volgens het Gewestplan te omschrijven als 'woongebied' zonder meer, zonder enige verwijzing naar de ligging in woonuitbreidingsgebied,

 

Gelet op het feit dat de architect van de aanvrager de gewestplanbestemming van het betreffende perceel in een verklarende nota omschreef als 'woonuitbreidingsgebied' zonder meer en dat er dus geen sprake kan zijn van een misleidende voorstelling van zaken door de aanvrager, zodat het college van burgemeester en schepenen, althans de schepen van Ruimtelijke Ordening, moet worden geacht perfect op de hoogte te zijn geweest van de juiste gewestplanbestemming,

 

Gelet op het feit dat de ligging in woonuitbreidingsgebied eveneens blijkt uit een uittreksel uit het plannenregister, dat zich in het bouwdossier bevindt en dat enkele dagen na de indiening van de aanvraag werd afgedrukt,

 

Gelet op het feit dat de gemachtigde ambtenaar op 9 oktober 1989 een negatief advies gaf voor de uitbreiding van de loods, omdat die loods volgens het Gewestplan is gelegen in woonuitbreidingsgebied en dat het college van burgemeester en schepenen om die reden de bouwvergunning weigerde,

 

Overwegende dat de schepen van Ruimtelijke Ordening deontologisch zwaar in de fout ging door zijn nauwe zakelijke banden met de aanvrager niet te signaleren aan de burgemeester en de andere schepenen en door zich vervolgens niet te onthouden van de beraadslaging en de stemming over de verlening van de bouwvergunning,

 

Overwegende dat de ten onrechte verleende bouwvergunning werd ondertekend door de schepen van Ruimtelijke Ordening,

 

Overwegende dat de relatie met de aanvrager van die aard is dat de schepen van Ruimtelijke Ordening niet met redelijke zekerheid kon worden geacht voldoende afstand te kunnen nemen van de belangen van de aanvrager en de belangen van het gemeentebestuur voorrang te verlenen,

 

Overwegende dat de vastgestelde onregelmatigheden bij de afgifte van de bouwvergunning de schijn wekken van partijdigheid en belangenverstrengeling,

Overwegende dat de schepen van Ruimtelijke Ordening niet langer de nodige geloofwaardigheid bezit om zijn bevoegdheden inzake Ruimtelijke Ordening verder uit te oefenen,

 

Overwegende dat het daarom aangewezen is de betrokken schepen zijn bevoegdheden inzake Ruimtelijke Ordening te ontnemen,

 

Vraagt het college van burgemeester en schepenen om de bevoegdheden inzake Ruimtelijke Ordening over te dragen aan een ander lid van het college."

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

aantal gemeenteraadsleden die hebben deelgenomen aan de geheime stemming: 30

aantal ja-stemmen: 13

aantal nee-stemmen: 17

aantal onthoudingen:/

 

De motie van raadslid Werner Somers om schepen Van Eeckhout zijn bevoegdheden inzake ruimtelijke ordening te ontnemen, wordt verworpen.