GR20120531 punt 29: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Invoeren van een snelheidsbeperking op een gemeenteweg - Nederhasseltstraat tussen de bebouwde kom van Nederhasselt en Aspelare

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat in het gedeelte van de Nederhasseltstraat tussen de bebouwde kom van Nederhasselt en Aspelare op dit ogenblik de maximale snelheid van 90 km/uur mag worden gereden;

 

Overwegende dat het hier gaat om een traject van amper 700 m waarvan de eerste 400 m bochtig is en de resterende 300 m recent bebouwd werd met woningen met jonge gezinnen;

 

Gelet op het voorgeschreven snelheidsregime van 50 km/uur in het gemeentelijk mobiliteitsplan van Ninove, goedgekeurd in openbare zitting van de gemeenteraad van 26 mei 2004;

 

Overwegende dat de invoering van een snelheidsbeperking tot 50 km in harmonie is met de omgeving, de weginrichting en de recente bebouwing en dat dit korte traject zich situeert tussen twee andere reeds bestaande bebouwde kommen;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1: In het gedeelte van de Nederhasseltstraat in Nederhasselt, tussen woningen 234 en 326, meer bepaald tussen de grenzen van de bebouwde kommen van Aspelare en Nederhasselt, wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd.

 

Artikel 2: Deze maatregel worden gesignaleerd met verbodsborden C43 van 50 km/uur.

 

Artikel 3: Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse overheid.