GR20120531 punt 17: jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2011 - voorlopige sluiting

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de door de financieel beheerder voorgelegde jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2011;

 

Gelet op de verklarende nota's bij deze jaarrekening;

 

Overwegende dat de jaarrekening werd onderzocht en besproken in de gemeenteraadscommissie;

 

Overwegende dat de synthesetabel van de begrotingsrekening 2011 volgend resultaat geeft:

 

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

1.

- Vastgest. rechten ten voordele van de gemeente

- Onverhaalb. en oninvorderb. bedragen

49.941.300,05

 

- 735,30

13.772.645,23

 

- 0,00

 

Netto vastgestelde rechten

Vastgelegde uitgaven

49.940.564,75

42.353.375,82

13.772.645,23

22.527.499,96

 

Budgetresultaat

Positief

Negatief

     =

7.587.188,93

 

     =

 

-8.754.854,73

2.

- Vastgelegde uitgaven

- Aanrekeningen

42.353.375,82

41.638.274,67

22.527.499,96

11.218.067,32

 

Naar het volgend dj. over te dragen vastleggingen

715.101,15

11.309.432,64

3.

- Netto vastgestelde rechten

- Aanrekeningen

49.940.564,75

41.638.274,67

13.772.645,23

11.218.067,32

 

Boekhoudkundig resultaat 

Positief

Negatief

     =

8.302.290,08

      =

2.554.577,91

 

         Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31.12.2011 er als volgt uitziet :

 

Batig exploitatie-resultaat

1.466.275,00

Nadelig uitzonderlijk resultaat

1.977.075,00

Nadelig  resultaat van het boekjaar

510.800,00

 

 

BESLUIT, met 22 ja-stemmen, 9 nee-stemmen en 1 onthouding

 

1.De dienstjaarrekening 2011 wordt voorlopig gesloten.

 

2.Afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan de provinciegouverneur.