GR20120531 punt 16: stedelijke basisscholen - Aankoop van kasten, stoelen en tafels - Goedkeuring - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a (limiet van € 67.000,00 excl. btw niet overschreden);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 1;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motiveringsplicht van bestuurshandelingen, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 248 tot en met 264 betreffende het bestuurlijk toezicht;

 

Overwegende dat voor de stedelijke basisscholen, Appelterre-Dorp 13A, Appelterre-Dorp 48, Denderwindeke en Nederhasselt tafels, stoelen en kasten dienen te worden aangekocht;

 

Overwegende dat deze opdracht is opgedeeld in volgende percelen:

* Perceel 1, stedelijke basisschool Appelterre-Dorp 13A , raming: 1131,95 EUR, BTW inclusief

* Perceel 2, stedelijke basisschool Appelterre-Dorp 48, raming: 7521,84 EUR, BTW inclusief

* Perceel 3, stedelijke basisschool Nederhasselt, raming: 5058,28 EUR, BTW inclusief

* Perceel 4, stedelijke basisschool Denderwindeke, raming: 14.111,99 EUR, BTW inclusief

* Perceel 5, stedelijke basisschool Denderwindeke (white boards), raming: 2347,40 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de totale uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 30.171,47 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat voorgesteld wordt de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bijzonder bestek met nr. 2012044, opgesteld door de dienst logistiek/patrimoniumbeheer;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in het budget dienstjaar 2012, buitengewone dienst, onder artikel 722/741-98;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van tafels, stoelen en kasten voor de stedelijke basisscholen, geraamd op 30.171,47 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd.

 

2. De lastvoorwaarden van het bijzonder bestek met nr. 2012044 worden goedgekeurd.

 

3. Voornoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.