GR20120301 punt 7: bruikleen stadsgronden - Goedkeuring - Goedkeuring ontwerpovereenkomsten

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad in de omgeving van het B.P.A. Lebeke-Sport en BPA Burchtdam nog over gronden beschikt die momenteel nog niet kunnen worden ontwikkeld en waarvan in het BPA Lebeke-Sport een perceel gebruikt wordt door mevrouw Vera Van Petegem en in het BPA Burchtdam een perceel gebruikt wordt door de heer en mevrouw Philippe De Deyn – Lutgard Asselman;

 

Overwegende dat het om volgende percelen gaat:

 - een perceel weiland te Outer, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A nr. 351d met een oppervlakte van 61a 58ca;

- een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2de afdeling Ninove sectie B nr. 1225g met een oppervlakte van 1ha 86a 20ca;

 

Gelet op de vraag van mevrouw Vera Van Petegem, Ruysbroeckbaan 1, 9400 Ninove, voor het verdere gebruik van een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Outer 13 afdeling sectie A nr. 351d, met een oppervlakte van 61a 58ca;

 

Gelet op de vraag van de heer en mevrouw De Deyn-Asselman, Burchtdam 104, 9400 Ninove, voor het verdere gebruik van een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling Ninove sectie B nr. 1225g, met een oppervlakte van 1ha 86a 20ca;

 

Overwegende dat over het gebruik van landbouwgrond juridisch advies werd gevraagd aan het advocatenkantoor Edgar Boydens, C. Coppensstraat 13, 1560 Hoeilaart;

 

Gelet op advies van 15 april 2009 van het advocatenkantoor Boydens aan de stad om met de landbouwers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) af te sluiten om te voorkomen dat de pachtwet van toepassing zou zijn;

 

Overwegende dat bij dergelijke overeenkomst geen pacht wordt betaald en hierdoor van een verhuring van een landeigendom geen sprake kan zijn;

 

Gelet op de ontwerpen van overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen);

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Volgende percelen stadsgrond worden in bruikleen gegeven:

- aan mevrouw Vera Van Petegem, Ruysbroeckbaan 1, 9400 Ninove: een perceel weiland te Outer Lebeke, kadastraal gekend Ninove 13e afdeling Outer sectie A nrs. 351d, met een oppervlakte van 61a 58ca

- aan de heer en mevrouw Philippe De Deyn - Lutgard Asselman, Burchtdam 104, 9400 Ninove: een perceel weiland te Ninove, kadastraal gekend Ninove 2e afdeling sectie B nr. 1225g en met een oppervlakte van 1ha 86a 20ca

 

2. De ontwerpen van gebruiksovereenkomst worden goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om met de kandidaat-gebruikers een overeenkomst van gebruik om niet (bruikleen) te ondertekenen.