GR20120301 punt 1: stedelijk sportcentrum - Kandidaatstelling Belgisch kampioenschap elite dames en heren 2017 in samenwerking met wielerclub Denderclub - Goedkeuring - Verhoging insteek - Definitief bod

DE RAAD 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van het college van burgemeester en schepenen van 08 november '11 waarin principieel akkoord gegaan werd met de kandidaatstelling, in samenwerking met wielerclub Denderclub Ninove, voor de organisatie van het Belgisch kampioenschap elite dames + heren in 2017;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 15 december 2011 waarbij de raad kennis nam van de kandidaatstelling voor het Belgische kampioenschap elite dames + heren 2017 en het insteekbedrag bevestigde van 80.000,00 EUR exclusief BTW;

 

Overwegende dat de heer Tom Van Damme, voorzitter KBWB, ons schriftelijk op de hoogte bracht dat verschillende andere steden zich officieel kandidaat hebben gesteld en dat hun aanbestedingsbedrag een veelvoud bedroeg van het bod van de stad Ninove;

 

Overwegende dat de heer Tom Van Damme voorstelde om samen met het stadsbestuur Ninove en wielerclub Denderclub een overleg vast te leggen;

 

Overwegende dat dit overleg plaatsvond op 05 januari 2012;

 

Overwegende dat de heer Tom Van Damme op dit overleg meedeelde dat het bod van de stad Ninove ontoereikend was en dat de stad Ninove een minimumbod van 250.000,00 EUR diende in te sturen;

 

Gelet op de kosten-batenanalyse van wielerclub Denderclub;

 

Overwegende dat wielerclub Denderclub niet wenst in te gaan op het bod van 250.000,00 EUR, maar na overleg met hun bestuur een definitief bod van 150.000,00 EUR exclusief BTW  wil indienen;

 

Overwegende dat bij een bod van 150.000,00 EUR exclusief BTW, aan volgende betalingsvoorwaarden dient te voldoen:

-          20 % van het toewijzingsbedrag binnen de maand nà toekenning (2012) = 30.000,00 EUR exclusief BTW

-          20 % 12 maanden voor het BK (2016) = 30.000,00 EUR exclusief BTW

-          40 % 6 maanden voor het BK (2016) = 60.000,00 EUR exclusief BTW

-          20 % 1 maand voor het BK (2017) = 30.000,00 EUR exclusief BTW

 

Overwegende dat de stad Ninove deze bedragen, inclusief BTW, voorziet in haar memorie van toelichting 2012 (budgetwijziging), 2016 en 2017 als toelage voor deze organisatie aan wielerclub Denderclub;

 

Overwegende dat contractueel kan vastgelegd worden dat wielerclub Denderclub instaat voor de betaling van de facturen inclusief BTW;

 

Overwegende dat wielerclub Denderclub als VZW de BTW kan recupereren en deze terugstort aan de stad Ninove;

 

Overwegende dat 10 % van het afgesproken nettobedrag van de toewijzing als waarborg dient gestort te worden op een gemeenschappelijke rekening en zal vrijgegeven worden één week na het BK;

 

Overwegende dat in het budget 2012, art. nr. 764/332-01, 24.000,00 EUR ingeschreven werd;

 

Overwegende dat dit bedrag bij een bod van 150.000,00 EUR ontoereikend is en bij budgetwijzing 2012 een bijkomend krediet van 27.300,00 EUR (waarborg + procentuele verhoging insteek) dient ingeschreven te worden;

  

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De raad gaat akkoord met het verhoogde definitief bod van 150.000,00 EUR exclusief BTW en keurt de wijze van betaling met wielerclub Denderclub goed.