GR20120126 punt 3: Politieverordening betreffende de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van carnaval 2012

DE RAAD,

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 119 ter en 135§2;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de besluitwet van 14 november 1939 betreffende de beteugeling van dronkenschap, in het bijzonder artikel 4;

 

Gelet op de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953;

 

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, inzonderheid op artikel 6,§6;

 

Gelet op de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, inzonderheid op artikel 16;

 

Gelet op de wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank;

 

Gelet op het carnavalreglement, inzonderheid art. 28;

 

Overwegende dat tijdens het weekend van 25 tot en met 28 februari 2012  in Ninove carnaval georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat het schenken en het gebruiken van dranken in glas tijdens carnaval aanleiding kunnen geven tot scherven die voorbijgangers kunnen kwetsen en die bij ruzies als gevaarlijke voorwerpen kunnen gebruikt worden;

 

Overwegende dat politiemaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid tijdens het carnavalgebeuren te verzekeren;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 25 tot en met 28 februari 2012 in cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, het schenken en het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2012;

 

Overwegende dat het aangewezen is om tijdens de Rozezondagtrein van zondag 26 februari 2012 het gebruiken van drank in glas en glazen verpakking te verbieden;

 

Overwegende dat het plaatsen van tapinstallaties op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg tijdens carnaval aanleiding kan geven tot wrevel bij café-uitbaters, dit de oneerlijke concurrentie in de hand werkt en de handhaving van de openbare orde en veiligheid in het gedrang kan brengen;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 25 tot en met 28 februari 2012 het plaatsen van tapinstallaties op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, te verbieden van zaterdag 25 tot een met dinsdag 28 februari 2012;

 

Overwegende dat omwille van de grote volkstoeloop het aangewezen is hierop een uitzondering te voorzien voor vergunde terrassen van horecazaken, op voorwaarde dat deze horecazaken open zijn tijdens het carnavalweekend;

 

Overwegende dat de voorwaarde van het open zijn van de horecazaak inhoudt dat de bezoekers van het terras gebruik kunnen maken van de toiletten van de horecazaak;

 

Overwegende dat het gebruik van vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke tijdens het carnavalgebeuren de veiligheid van de toeschouwers en de deelnemers aan de carnvaloptochten in gevaar kan brengen en dat het opportuun is dergelijke vuurtjes tijdens de optochten van carnaval te verbieden;

 

Overwegende dat carnaval honderden bezoekers op één dag aantrekt in het centrum van Ninove en dat het nodig is om over te gaan tot het nemen van maatregelen voor de vrijwaring van de openbare orde, rust en veiligheid en dat het geringste uitstel gevaar of schade voor de burgers zou kunnen veroorzaken;

 

Overwegende dat in het kader van deze verordening gedistilleerde dranken worden gedefinieerd zoals bepaald in artikel 16 van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de tarieven van de accijnsrechten op alcohol en op alcoholhoudende drank;

 

Overwegende dat evenementen op het openbaar domein ten volle onderworpen zijn aan de gemeentelijke politiereglementen en dat in het belang van de openbare orde bijkomende, begeleidende, beperkende en/of repressieve maatregelen kunnen genomen worden;

 

Overwegende dat tijdens carnaval in de binnenstad overlast door alcoholgebruik en misbruik in ruime mate toeneemt;

 

Overwegende dat deze fenomenen zich vooral kunnen voordoen in het centrum van de stad;

 

Overwegende dat het concreet openbare ordeverstoring betreft, onder meer door:

- wildplassen;

- lastigvallen van voorbijgangers en feestvierders;

- verhoogde agressie en normvervaging naar voorbijgangers en andere feestvierders;

- achterlaten van glazen recipiënten en andere verpakkingen;

- het stuk slaan (verbrijzelen) van die glazen recipiënten, waardoor de kans op verwondingen aan voorbijgangers en feestvierders uitermate wordt verhoogd;

- straatlawaai dat gepaard gaat met de onmiddellijke consumptie van alcoholische dranken in de nabijheid van die winkels en feestzone;

 

Overwegende dat de nachtrust van de bewoners in de feestzone door dit alles aanzienlijk wordt bemoeilijkt en wordt beknot door het blijvende aanbod aan alcohol waardoor men langduriger op het openbare domein blijft feestvieren;

 

Overwegende dat er zich een duidelijke drempelverlaging tot het bekomen van alcoholische dranken voordoet omdat feestvierders erg gemakkelijk, goedkoop en snel aan alcoholische drank geraken in de verkooppunten andere dan horecazaken (nachtwinkels, drankautomaten, …). Vooral het budgetvriendelijk aspect drijft vele feestvierders naar dergelijke verkooppunten die vaak in groep alcoholische dranken aankopen;

 

Overwegende dat de overlastfenomenen van die aard zijn en zich dermate frequent voordoen dat ze niet kunnen aangepakt worden met enkele individuele ad hoc politiemaatregelen en dat een algemene politiemaatregel derhalve aangewezen is;

 

Overwegende dat deze overlast de openbare orde, rust, veiligheid en zindelijkheid op een dergelijke manier verstoren dat de levenskwaliteit van de inwoners wordt beperkt op een manier die de normale druk van het sociale leven overschrijdt;

 

Overwegende dat overmatig gebruik van gedistilleerde dranken niet alleen een risico op openbare ordeverstoring inhoudt maar bovendien een duidelijk groter risico inhoudt op het vlak van openbare gezondheid;

 

Overwegende dat deze overlast zich tijdens carnaval voornamelijk voordoet in de nabijheid van nachtwinkels die hoofdzakelijk alcoholische dranken verkopen, waarbij deze dan in de onmiddellijke omgeving worden geconsumeerd;

 

Overwegende dat de verkoop van alcohol in niet-horecazaken verschilt van het verkopen en schenken van alcohol in horecazaken doordat deze uitbaters controle kunnen en moeten uitoefenen om de goede orde in hun zaak te bewaren en in die zin een verantwoordelijkheid hebben die duidelijk verschilt van een uitbater van een niet-horecazaak, waar men de goederen niet ter plaatse consumeert;

 

Gelet op de wet  van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening, inzonderheid op artikel 6;

 

Overwegende dat nachtwinkels moeten gesloten zijn tussen 7 uur en 18 uur;

 

Overwegende dat het gemeentelijk reglement andere sluitingsuren kan vaststellen;

 

Overwegende dat de vrijheid van handel niet absoluut is en dat ze kan onderworpen worden aan beperkingen, onder meer op grond van artikel 135 paragraaf 2 van de nieuwe gemeentewet, dat aan de waakzaamheid en aan het gezag van de gemeenten ondermeer toevertrouwd het nemen van politiemaatregelen voor het tegengaan van alle vormen van openbare overlast;

 

Overwegende dat uit het logboek van de politie naar aanleiding van carnaval 2011 blijkt dat de meeste problemen in verband met vechtpartijen en vandalisme zich voordoen na 2 uur 's nachts, dat de personen die bij de vechtpartijen en het vandalisme betrokken zijn meestal een zeer hoge alcoholintoxicatie vertonen;

 

Overwegende dat het aangewezen is om naar aanleiding van carnaval om bovenvermelde redenen de openingsuren van de nachtwinkels  binnen de ring van Ninove te beperken van 18.00 uur tot 2 uur;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen, 1 nee-stem en 5 onthoudingen

 

1. In cafés, drankgelegenheden en op de openbare plaatsen gelegen binnen de Ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavaldagen op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2012 verboden drank in glas of glazen verpakking te schenken of te verbruiken. Alleen het verbruik van plastic- of kartonnen bekers wordt toegelaten.

Dit verbod geldt niet voor de cafés, drankgelegenheden die gelegen zijn op de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan.

 

2. Tijdens de optocht van de Rozezondagstrein op zondag 26 februari 2012 is het verboden drank in glas en glazen drankverpakking te gebruiken. Alleen drank in blik, plastic en karton is toegelaten.

 

3. Het is verboden om vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke mee te nemen tijden het carnavalgebeuren op zondag 26 en maandag 27 februari 2012 in de carnavaloptochten.

 

4. Op de openbare weg en in poorten of ingangen uitgevend op de openbare weg gelegen binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Elisabethlaan,  Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, is het tijdens de carnavalsdagen van zaterdag 25 tot en met dinsdag 28 februari 2012 verboden tapinstallaties te plaatsen, met uitzondering van de vergunde terrassen van horecazaken, op voorwaarde dat deze horecazaken open zijn tijdens het carnavalweekend.

 

5. De foorstielen die eetwaren verkopen mogen alleen alcoholvrije dranken verkopen en mogen geen alcoholische dranken verkopen.

 

6. Tijdens het carnavalweekend van 25 tot en met 28 februari 2012 mogen nachtwinkels binnen de ring van Ninove, gevormd door de Aalstersesteenweg, Albertlaan, Leopoldlaan, Brusselsesteenweg en Boudewijnlaan, geopend zijn van 18.00 uur tot 2.00 uur. 

 

7. De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

 

8. Overtredingen van dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Het maximumbedrag van de administratieve geldboete bedraagt  € 250 en € 125 voor minderjarigen.

 

9. Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan het stadhuis, door mededeling in informatieblad en op de website van de stad.

 

10. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.