GR20120126 punt 22.1: Voorstel van raadslid Werner Somers om de toekenning van de geboorte- en adoptiepremie en van de tegemoetkoming voor het gebruik van de openbare nutsvoorzieningen afhankelijk te maken van een nationaliteits- en verblijfsvoorwaarde -

Volgende  motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn voorstel vermeld:

 

"Voorgesteld wordt de geboorte- en adoptiepremie, alsook de tegemoetkoming voor het gebruik van de openbare nutsvoorzieningen, aan vreemdelingen die geen onderdaan zijn van een EU-lidstaat slechts toe te kennen indien zij gedurende de vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan wettelijk en ononderbroken in België verbleven hebben. Bovendien moeten zij het bewijs leveren aan hun inburgeringsverplichtingen te hebben voldaan.

 Een vreemdeling die minder dan vijf jaar in België verblijft, heeft nog geen voldoende sterke band met ons land om meteen aanspraak te maken op alle mogelijke sociale tegemoetkomingen. Het is evenmin wenselijk dat vreemdelingen die niet hebben voldaan aan hun decretale inburgeringsplicht, zouden genieten van sociale voordelen als een geboortepremie of een tegemoetkoming voor het gebruik van de openbare nutsvoorzieningen.  

Voorstel

Artikel 1

Artikel 1, eerste lid, van het reglement voor het verlenen van een adoptiepremie wordt aangevuld met een zin die luidt als volgt:

"Minstens één van de ouders moet op het ogenblik van de aanvraag hetzij Belg zijn, hetzij EU-burger zijn, hetzij wettelijk en ononderbroken in België verbleven hebben gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan en daarenboven het bewijs leveren te hebben voldaan aan de verplichtingen krachtens het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid."

Artikel 2

Artikel 1, eerste lid, van het reglement voor het verlenen van een geboortepremie wordt aangevuld met een zin die luidt als volgt:

"Minstens één van de ouders moet op het ogenblik van de aanvraag hetzij Belg zijn, hetzij EU-burger zijn, hetzij wettelijk en ononderbroken in België verbleven hebben gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan en daarenboven het bewijs leveren te hebben voldaan aan de verplichtingen krachtens het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid."

Artikel 3

In het reglement houdende de toekenning van een gemeentelijke tegemoetkoming voor het gebruik van de openbare nutsvoorzieningen worden de toekenningsvoorwaarden aangevuld als volgt:

"4. De aanvrager moet op het ogenblik van de aanvraag hetzij Belg zijn, hetzij EU-burger zijn, hetzij wettelijk en ononderbroken in België verbleven hebben gedurende minstens de laatste vijf jaar die de indiening van de aanvraag voorafgaan en daarenboven het bewijs leveren te hebben voldaan aan de verplichtingen krachtens het decreet van 28 februari 2003 betreffende het Vlaamse inburgeringsbeleid.""