GR20120126 punt 14: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Appelterre-Eichem - Holstraat - Snelheidsbeperking 50 km/uur - Stadswegen

 

 

DE RAAD

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

 

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat veel voertuigen aan hoge snelheden door de straat rijden in de Holstraat te Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat dit een gevaar is voor de vele wandelaars en fietsers in deze straat;

 

Overwegende dat het hierdoor wenselijk is een snelheidsbeperking van 50 km/uur in te voeren in de Holstraat te Appelterre-Eichem vanaf het kruispunt met de Johannes-Baptist Van Langenhaeckestraat tot aan het kruispunt met de Breeweg; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1: In de Holstraat te Appelterre-Eichem wordt een snelheidsbeperking van 50 km/uur ingevoerd vanaf het kruispunt met de Johannes-Baptist Van Langenhaeckestraat tot aan het kruispunt met de Breeweg.

 

Artikel 2 : Deze maatregel wordt gesignaleerd met een verkeersbord C43 van 50 km per uur.

 

Artikel 3 : Dit reglement wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.