GR20120126: korte agenda

OCMW

1.       OCMW - Budgetwijziging 2011 - Kennisneming.

2.       OCMW - Budget 2012 - Kennisneming.

Secretariaat

3.       Politieverordening betreffende de openbare orde, rust en veiligheid naar aanleiding van carnaval 2012.

4.       OCMW - Kennisneming van de notulen van de vergadering van het overlegcomité stad/OCMW dd. 6 december 2011.

Ruimtelijke ordening
5.       BPA Burchtdam - Uitbreiding opdracht.

6.       Indienen van een advies en bezwaar tijdens het openbaar onderzoek van het PRUP 'afbakening van het kleinstedelijk gebied Ninove'.

Leefmilieu
7.       Uitvoeren van huishoudelijke energiescans - Verlengen samenwerkingsconvenant - Goedkeuring.


Ontvangerij
8.       Stad Ninove - Kennisneming proces-verbaal van onderzoek van de kasmiddelen over het vierde kwartaal 2011 en het verslag bedoeld in artikel 165 en volgende van het gemeentedecreet.


Economische bedrijvigheid
9.       Verlenen van een éénmalige investeringssubsidie aan de verenigde handelaars Ninove - Goedkeuring.

Sociale zaken
10.     Wijziging reglement houdende toekenning van een gemeentelijke mantelzorgpremie.


Openbare werken
11.     Gecombineerd dossier voor de optimalisatie van de Leopoldstraat te Okegem (project 21.062 van Aquafin) - Aanleg fietsrelatieverbindingen via voetwegen nrs. 8, 10bis en 20 in Okegem - Engagement vanwege het stadsbestuur conform artikel 7 van het Oost-Vlaams provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

12.     Wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Goedkeuring onteigeningsakten en overeenkomsten

13.     Ninove - Uitbreiding waterleidingsnet in de Dam - Goedkeuring


Verkeer
14.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Appelterre-Eichem - Holstraat - Snelheidsbeperking 50 km/uur - Stadswegen.

15.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Parklaan 28 - Aanleg oversteekplaats voetgangers.

16.     Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Ninove - Verkaveling tussen Denderhoutembaan en Langemuren - Toegangsverbod - Stadswegen.


Informatica
17.     Instap in het raamcontract IT-materiaal van de provincie Oost-Vlaanderen - Principebeslissing.

Bibliotheek
18.     Vernieuwing bib-publiekspc's - GoedkeURing - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

19.     Aanschaf aanvullend meubilair voor de bibliotheek - Goedkeuring principe - Vaststellen wijze van gunnen van de opdracht.

Cultuur
20.     Uitleendienst AGB DN - Uitleenreglement - Gratis dienstverlening 2012.

21.     Prijs van de stad Ninove 2012 voor compositie vocale muziek - VaststellInG vergoeding juryleden.


Onderwijs
22.     Nieuwbouwproject stedelijke school Appelterre-Dorp 48 - Deelname aan DBFM-programma - Voorcontract - Addendum nr. 2.