GR20111215 punt 8: Gemeentelijk milieubeleidsplan Ninove 2005-2010 - Evaluatie planperiode 2005-2010 en actualisatie planperiode 2011-2013 - Goedkeuring.

DE RAAD

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van 22 september 2005 van de gemeenteraad houdende goedkeuring van het gemeentelijke milieubeleidsplan Ninove 2005-2010;

 

Gelet op het decreet van 5 april 1995 houdende de algemene bepalingen inzake milieubeleid en zijn wijzigingen;

 

Gelet op de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling", goedgekeurd door de Vlaamse regering op 21 december 2007, inzonderheid het deel Instrumentarium dat bepaalt:

- dat er een milieubeleidsplan is of een strategische nota met een substantieel herkenbaar luik leefmilieu ofwel een visienota leefmilieu;

- dat bij het intekenen van het onderscheidingsniveau er 3 punten kunnen verkregen worden wanneer de gemeente beschikt over een milieubeleidsplan;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van  24 april 2008 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest en de stad "Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling" voor de periode 2008-2013;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 juni 2011 waarbij beslist werd het bestaande milieubeleidsplan te actualiseren en te verlengen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2011 waarbij de opdracht gegund werd een ABO nv, Maaltecenter Blok A, Derbystraat 303 in 9051 Gent;

 

Gelet op het ontwerp van verlenging van het gemeentelijk milieubeleidsplan Ninove 2005-2010 bestaande uit een evaluatie van de periode 2005-2010 en een actualisatie voor de periode 2011-2013;

 

Gelet op het advies van de milieuraad van 1 december 2011;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1. Het milieubeleidsplan Ninove 2005-2010 wordt opnieuw vastgesteld en de planperiode wordt verlengd tot en met 2013.

 

Artikel 2. Na toevoeging van het actualiseringsaddendum wordt het milieubeleidsplan Ninove 2005-2010 met ingang van 1 januari 2011 het milieubeleidsplan Ninove 2005-2013 genoemd.

 

Artikel 3. Het goedgekeurd milieubeleidsplan 2005-2013 wordt ter kennis opgestuurd naar:

- de gemeenteraadsleden;

- de leden van de mina-raad;

- de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen;

- Vlaamse overheid LNE, centraal aanspreekpunt lokale overheden, t.a.v. de heer J.P. Heirman, Koning Albert II-laan 20 bus 8 in 1000 Brussel;

- de OVAM, Stationsstraat 110 in 2800 Mechelen;

- de VLM, Gulden-Vlieslaan 72 in 1060 Brussel;

- de VMM, Alfons Van De Maelestraat 96 in 9320 Erembodegem;

- Vlaams Energie Agentschap, Koning Albert II-laan 20 bus 17 in 1000 Brussel;

- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33 in 1030 Brussel;

- Vlaamse overheid, departement ruimtelijke ordening, woonbeleid en onroerend erfgoed, Koning Albert II-laan 19 bus 12 in 1210 Brussel.