GR20111215 punt 17: Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Hernieuwing

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 16 december 2010 houdende heffing van de opcentiemen op de belasting op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2011;

 

Overwegende dat om de stadsbegroting in evenwicht te houden, het nodig is de belasting te hernieuwen aan 1.375 opcentiemen;

 

Op voordracht van het college van burgemeester en schepenen ;

 

Gelet op het wetboek van de inkomstenbelasting ;

 

BESLUIT, met 26 ja-stemmen, 2 nee-stemmen en 4 onthoudingen

 

Artikel 1

Voor het aanslagjaar 2012 worden 1.375 opcentiemen op de onroerende voorheffing geheven.

 

Artikel 2

Een afschrift van deze beslissing zal voor kennisgeving aan de provinciegouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen aangetekend worden toegezonden.