GR20111215 punt 11: Autonoom gemeentebedrijf Ninove 'Zwembad de Kleine Dender' - Goedkeuring budgetwijziging 2011

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet, inzonderheid artikel 232 tot 244 die betrekking hebben op het autonoom gemeentebedrijf;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid titel, bestuurlijk toezicht en externe audit;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 23 juni 2011 waarbij bij budgetwijziging een investeringsbudget voorzien werd door de stad ten bedrage van 35.000 EUR via het AGB Ninove;

 

Overwegende dat de raad van bestuur van het AGB Ninove in zitting van 11 oktober 2011 het gewijzigd budget 2011 vastgesteld heeft;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Het gewijzigd budget 2011 van het autonoom gemeentebedrijf Ninove wordt goedgekeurd.