GR20111215 punt 1: Vaststellen voor het dienstjaar 2012 wat onder het begrip "Dagelijks Bestuur" moet worden verstaan.

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 42, §2,9°; 43, §2,11° en 12°, 57, §3,5°en 6° en 159;

 

Gelet op omzendbrief ABB 2006/19 van 1 december 2006 – besluit van de Vlaamse regering van 24 november 2006 betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en ter uitvoering van artikel 160 en 179 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Overwegende dat het vaststellen van wat onder het begrip dagelijks bestuur in de zin van artikel 159 moet worden verstaan een bevoegdheid van de gemeenteraad is die niet aan het college van burgemeester en schepenen kan worden toevertrouwd;

 

Overwegende dat door vast te stellen welke opdrachten voor werken, leveringen en diensten beschouwd kunnen worden als opdrachten van dagelijks bestuur het college van burgemeester en schepenen bevoegd wordt voor de vaststelling van de wijze van gunnen en de voorwaarden van die overheidsopdrachten;

 

Overwegende dat in een voorlopige fase de gemeenteraad zich bij de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur kan inspireren op de bestaande beslissing over de delegatie vermeld in het opgeheven artikel 234 van de nieuwe gemeentewet, maar dat het begrip kan uitgebreid worden om ook bepaalde vervangingsinvesteringen onder te brengen bij dagelijks bestuur;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 25 januari 2007, 20 december 2007, 18 december 2008, 16 december 2009 en 16 december 2010 houdende vaststelling van wat voor het dienstjaar 2007, 2008, 2009, 2010 en 2011 onder het begrip dagelijks bestuur dient te worden verstaan;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om de vaststelling van het begrip dagelijks bestuur voor het dienstjaar 2012 te behouden;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid vans stemmen

 

Voor het dienstjaar 2012 wordt onder dagelijks bestuur verstaan :

-          de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvoor kredieten werden ingeschreven op het gewone budget voor het dienstjaar 2012;

-          de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten tot 5.500 euro (exclusief btw) waarvoor kredieten werden ingeschreven op het buitengewone budget voor het dienstjaar 2012.