GR20111027 punt 38.1: Motie van raadslid Werner Somers over de bevlagging van de schoolgebouwen met de Vlaamse Leeuw

Volgende motivering wordt door de heer Werner Somers in zijn motie vermeld:

 

"De stad Ninove dient in te staan voor de bevlagging van de openbare gebouwen op Ninoofs grondgebied. Dat geldt dus eveneens voor de gebouwen van het stedelijk onderwijs. Het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap schrijft voor dat de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op de openbare gebouwen waarop het decreet van toepassing is, niet alleen op 11 juli dient gehesen te worden, maar tevens op dezelfde data waarop de Belgische en de Europese vlag dienen gehesen te worden. Bovendien moet, telkens wanneer de Belgische of de Europese vlag wordt gehesen op een openbaar gebouw in het Nederlandse taalgebied, eveneens de vlag van de Vlaamse Gemeenschap gehesen worden, ook al betreft het geen officiële gebeurtenis. Niettemin moet soms vastgesteld worden dat, wanneer er activiteiten plaatsvinden in stedelijke scholen (zoals een schoolfeest of een eetfestijn), de Vlaamse Leeuw naast de Belgische en eventueel de Europese en de Ninoofse vlag ontbreekt.

 

De Gemeenteraad,

 

Gelet op artikel 6bis van het decreet van 7 november 1990 houdende vaststelling van het wapen, de vlag, het volkslied en de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap;

 

Gelet op omzendbrief BA-97/11 van 4 juni 1997 en omzendbrief VR 1999/37 van 22 oktober 1999 betreffende de bevlagging van openbare gebouwen met de Vlaamse vlag; 

 

Gelet op de verplichting om op 11 juli de Vlaamse vlag te hijsen op de openbare gebouwen waarop het decreet van 7 november 1990 van toepassing is;

 

Gelet op de verplichting om op dezelfde gebouwen de Vlaamse vlag te hijsen op de data waarop de Belgische en/of de Europese vlag gehesen wordt;

 

Gelet op de verplichting om, telkens wanneer de Belgische of Europese vlag wordt gehesen op een openbaar gebouw in het Nederlandse taalgebied, eveneens de Vlaamse Leeuw te hijsen, ook al betreft het geen officiële gebeurtenis;

 

Gelet op artikel 64 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005;

 

Vraagt het college van burgemeester en schepenen de bepalingen van het decreet van 7 november 1990 in het vervolg correct toe te passen;

 

Dringt erop aan dat de officiële vlag van de Vlaamse Gemeenschap aan de schoolgebouwen gehesen wordt op 11 juli en op alle data waarop de Belgische of Europese vlag gehesen wordt."