GR20111027 punt 28: Aanleg overstortleiding Fonteinstraat - Wegen- en rioleringswerken Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare - Wegen- en rioleringswerken Pollarebaan en Pollarestraat te Ninove - Wegen- en rioleringswerken Waalhovestraat te

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 november 2009 waarbij de overeenkomst voor de toetreding van de gemeente tot de VMW als RioP vennoot werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat Aquafin vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente optreedt met alle rechten en plichten voor de werken die Aquafin van de gemeente overneemt, met name de aanleg van riolering en de daardoor noodzakelijke wegherstellingen;

 

Gelet op de collegebeslissing van 7 augustus 2003 waarbij het studiebureau Grontmij werd aangesteld als ontwerper, veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking voor de aanleg van een overstortleiding vanaf de Fonteinstraat tot de waterloop nr. 5.100 te Okegem;

 

Overwegende dat het Aquafinproject NIV 3003(RioP Ninove: overstortleiding Fonteinstraat (O208091) deel uitmaakt van voormelde overeenkomst tussen de stad Ninove en het studiebureau Grontmij;

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en de VMW voor het rioolbeheer) in het kader van deze werken bovenstaande studie wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat daarom de met het studiebureau Grontmij afgesloten overeenkomst moet aangevuld worden met volgend artikel:

"Aquafin treedt vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor de werken welke Aquafin van de gemeente overneemt: de aanleg van riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken";

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Grontmij voor de aanneming van de diensten voor het project NIV 3003 (RioP Ninove: overstortleiding Fonteinstraat (O208091) en de noodzakelijke wegherstellingswerken die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 24 april 2008 waarbij het aan de opmerkingen van de NV Aquafin aangepast ontwerpbundel voor de wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke, opgemaakt door het studiebureau Lierman en Lierman uit Aalst werd goedgekeurd mits de ramingsprijs van 1.547.122,64 euro, btw inclusief;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de stopzetting van de aan het studiebureau Lierman en Lierman toegewezen studieopdracht een nieuwe aanbesteding werd georganiseerd voor het aanstellen van een ander studiebureau voor de voortzetting van de studieopdracht;

 

Gelet op de collegebeslissing van 16 maart 2010 waarbij de opdracht werd toegewezen aan het studiebureau Grontmij;

 

Gelet op de goedgekeurde ontwerpovereenkomst van 16 maart 2010 voor de dienstenopdracht afgesloten tussen de stad Ninove en het studiebureau Grontmij;

 

Overwegende dat het Aquafinproject NIV 3007 (RioP Ninove: riolering Rendestede en Stebbingen  (O205117) deel uitmaakt van voorvermelde overeenkomst tussen de stad en het studiebureau Grontmij;

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en de VMW) voor het rioolbeheer in het kader van deze werken en studie wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat om voornoemde reden de met het studiebureau Grontmij afgesloten overeenkomst moet aangevuld worden met volgend artikel:

"Aquafin treedt vanaf 1 januari 2010 in plaats van de stad met alle rechten en plichten voor de werken die Aquafin van de gemeente overneemt: de aanleg van riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken.";

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Grontmij Vlaanderen NV voor de aanneming van diensten voor het project NIV 3007 – RioP Ninove: rioleringswerken in Rendestede en Stebbingen (O205117) om integraal deel uit te maken van de bestaande overeenkomst van 16 maart 2010 tussen de stad Ninove en het studiebureau Grontmij die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

               

Gelet op de collegebeslissing van 2 oktober 2008 waarbij de opdracht voor het uitwerken van een ontwerp voor de uitvoering van wegen- en rioleringswerken in de Pollarestraat te Ninove en het oplossen van wateroverlastproblemen langs de Pollarebaan werd gegund aan het ingenieursbureau D'Hauwer-Van Der Schueren, Valleistraat 54 te 9402 Meerbeke;

 

Gelet op de collegebeslissing van 23 juli 2009 waarbij het addendum bij de overeenkomst van het ingenieursbureau D'Hauwer voor het voeren van onderhandelingen bij onteigeningen kaderend in voornoemd project werd goedgekeurd;

 

Overwegende dat het Aquafinproject NIV 3005 (RioP Ninove: riolering Pollarestraat (O203054) deel uitmaakt van voormelde overeenkomst tussen de stad Ninove en het studiebureau D'Hauwer;

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en de VMW voor het rioolbeheer) in het kader van deze werken bovenstaande studie wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat daarom de met het studiebureau D'Hauwer afgesloten overeenkomst met addendum moet aangevuld worden met volgend artikel:

"Aquafin treedt vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor de werken welke Aquafin van de gemeente overneemt: de aanleg van riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken" ;

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Arcadis VDS voor de aanneming van de diensten voor het project NIV 3005 (RioP Ninove: riolering Pollarestraat (O203054) en de daardoor noodzakelijk wegherstellingswerken die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

Gelet op de collegebeslissing van 14 december 2006 waarbij het studiebureau bvba Van De Sijpe, Bruulstraat 47 te 9450 Haaltert werd aangesteld als ontwerper en als veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking voor de wegen en rioleringswerken in de Waalhovestraat te Aspelare;

 

Gelet op de goedgekeurde ontwerpovereenkomst van 19 december 2006 voor de studieovereenkomst afgesloten tussen de stad en het studiebureau Van De Sijpe;

 

Gelet op de collegebeslissing van 23 juli 2009 waarbij goedkeuring werd verleend aan het addendum bij voornoemde overeenkomst voor het opmaken van een onteigeningsplan met –tabel en voor het voeren van de onderhandelingen voor de uitvoering van het project van de wegen- en rioleringswerken in de Waalhovestraat te Aspelare;

 

Overwegende dat het Aquafinproject NIV 3008 (RioP Ninove: riolering Waalhovestraat te Aspelare (O207142) deel uitmaakt van voormelde overeenkomst tussen de stad en het studiebureau Van De Sype (nu Arcadis VDS Belgium);

 

Overwegende dat Aquafin in het kader van RioP (samenwerking tussen Aquafin en de VMW voor het rioolbeheer) in het kader van deze werken bovenstaande studie wenst uit te voeren;

 

Overwegende dat daarom de met het studiebureau Arcadis VDS afgesloten overeenkomst met addendum moet aangevuld worden met volgend artikel:

" Aquafin treedt vanaf 1 januari 2010 in plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor de werken welke Aquafin van de gemeente overneemt: de aanleg van riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken.";

 

Gelet op de voorgelegde overnameovereenkomst tussen de stad Ninove, de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Arcadis VDS voor de aanneming van de diensten voor het project NIV 3008 – RioP Ninove: rioleringswerken in de Waalhovestraat en de daarvoor noodzakelijke wegherstelling die thans ter goedkeuring wordt voorgelegd;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Grontmij betreffende de aanleg van een overstortleiding vanaf de Fonteinstraat te Okegem  wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst tussen de stad Ninove en het studiebureau Grontmij van 7 augustus 2003.

 

2. De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Grontmij Vlaanderen NV betreffende de wegen- en rioleringswerken in Stebbingen en Rendestede te Denderwindeke en Pollare wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst tussen de stad Ninove en het studiebureau Grontmij van 16 maart 2010 betreffende de wegen- en rioleringswerken in Rendestede en Stebbingen te Denderwindeke en Pollare.

 

3. De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het ingenieursbureau D'Hauwer betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Pollarebaan en de Pollarestraat te Ninove wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst en het addendum tussen de stad Ninove en het ingenieursbureau D'Hauwer van 2 oktober 2008 en 23 juli 2009.

 

4. De overnameovereenkomst tussen de stad Ninove en de NV Aquafin, in opdracht van de VMW (in het kader van RioP) en het studiebureau Arcadis VDS betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Waalhovestraat te Aspelare wordt goedgekeurd. Deze overeenkomst maakt integraal deel uit van de bestaande overeenkomst met addendum tussen de stad Ninove en het studiebureau Arcadis VDS van 14 december 2006 en 23 juli 2009 betreffende de wegen- en rioleringswerken in de Waalhovestraat te Aspelare.

 

5. De NV Aquafin treedt vanaf 1/1/2010 in de plaats van de gemeente met alle rechten en plichten voor alle werken welke Aquafin van de gemeente overneemt: aanleg riolering en de daarvoor noodzakelijke wegherstellingswerken.