GR20111027 punt 25: goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de ouderenadviesraad

DE RAAD, 

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 9 april 1987 houdende goedkeuring van de oprichting van een stedelijke adviesraad voor de derde leeftijd en statuten;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 30 september 2010 houdende goedkeuring van de wijziging van de  statuten van de ouderenadviesraad;

 

Overwegende dat het ontwerp van het huishoudelijk reglement werd goedgekeurd in de algemene vergadering van de ouderenadviesraad Ninove van 22 september 2011;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

 

1. Goedkeuring wordt gehecht aan het huishoudelijk reglement van de ouderenadviesraad zoals hierna vermeld:

 

Titel I. Algemene bepalingen

 

Art. 1      Het huishoudelijk reglement regelt de samenstelling en de inwendige aangelegenheden van de vergaderingen van de ouderenadviesraad.

 

Art. 2      De ouderenadviesraad is een centrum van overleg en coördinatie en bespreekt de problemen die verband houden met ouderen, zijnde de 55-plussers of de gepensioneerden.

 

Titel II.  Opdrachten

 

Art. 3      De ouderenadviesraad heeft tot opdracht hetzij op verzoek, hetzij op eigen initiatief, adviezen te verlenen aan het college van burgemeester en schepenen en/of voorstellen te doen over problemen die verband houden met de ouderen in Ninove.

 

Titel III. Organisatie en interne procedures

 

Art. 4      De algemene vergadering van de ouderenadviesraad komt minstens drie maal per jaar samen. De bijeenroeping gebeurt door de voorzitter en de secretaris. De ouderenadviesraad kan ook samengeroepen worden op vraag van minstens één derde van haar effectieve leden of op vraag van het college van burgemeester en schepenen.

De agenda wordt minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd.

Elk lid van de ouderenadviesraad kan punten aan de agenda toevoegen tot drie dagen voor de vergadering.

Evenwel kan bij het begin van de vergadering en met tweederde meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden worden beslist dat een nieuw punt dringend op de agenda wordt geplaatst.

 

Art. 5      De vergaderingen zijn niet openbaar. De algemene vergadering kan, indien dit gewenst is, wel een deskundige uitnodigen.

 

Art. 6      De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter, bij zijn/haar afwezigheid door één van de ondervoorzitters.

Elke bijeenkomst begint met het goedkeuren van het verslag van de vorige vergadering. De agendapunten worden besproken in volgorde waarin zij op de uitnodiging voorkomen. Als een bepaald punt wegens gebrek aan tijd niet wordt afgehandeld, wordt het automatisch op de agenda van de volgende vergadering geplaatst en dan als eerste punt behandeld.

 

Art. 7      Tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren de aanstelling van de stemgerechtigde leden en het aanvaarden van de ontslagname van een stemgerechtigd lid.

 

Art. 8      De beslissingen van de algemene vergadering worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen volgt een herstemming. Bij een tweede staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. De stemming is geheim wanneer één derde van de aanwezige leden hierom verzoekt of wanneer het om personen gaat.

Met onthoudingen en ongeldige stemmen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van de meerderheid.

 

Art. 9      De adviezen of voorstellen worden ondertekend door de voorzitter en meegedeeld aan het college van burgemeester en schepenen.

 

Art. 10   Het verslag van de algemene vergadering vormt een getrouwe weergave van de besprekingen. Het vermeldt, naast de aanwezigen, ook de verontschuldigingen op de vergadering en wordt samen met de uitnodiging voor de volgende algemene vergadering verstuurd.

 

Art. 11 Conform art. 200 § 2. van het gemeentedecreet is ten hoogste twee derde van de stemgerechtigde leden van de ouderenadviesraad van hetzelfde geslacht.

 

Art. 12   De algemene vergadering kiest onder de stemgerechte leden een dagelijks bestuur, samengesteld uit de voorzitter en twee ondervoorzitters, de secretaris. De schepen bevoegd voor seniorenbeleid en de ambtenaar belast met seniorenbeleid maken ook deel uit van het dagelijks bestuur als niet stemgerechtigde leden. Het dagelijks bestuur heeft als opdracht de vergaderingen voor te bereiden en de genomen beslissingen uit te voeren.

 

Art. 13   Het dagelijks bestuur vergadert minstens vier maal per jaar. De bijeenkomsten worden samengeroepen door de voorzitter en secretaris. Als de voorzitter niet aanwezig is, kan één van de ondervoorzitters het dagelijks bestuur voorzitten.

 

Art. 14   Het huishoudelijk reglement wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

2. Dit reglement heft alle voorgaande reglementen op.