GR20111027 punt 24: retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart"

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg en latere wijzigingen;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 9 januari 2007 ter vervanging van het ministerieel besluit van 18 december 1991 waarbij de personen die de bewonerskaart kunnen bekomen en de overheid die bevoegd is om deze kaart uit te reiken aangewezen worden en waarbij het model ervan alsmede de nadere regels voor uitreiking en voor gebruik worden bepaald, gewijzigd bij ministerieel besluit van 3 mei 2004;

 

Gelet op het retributiereglement van 22 januari 2009 houdende aanpassing van de retributie op het langdurig en residentieel parkeren;

 

Overwegende dat artikel 1 van het retributiereglement bepaalt dat er een retributie wordt geheven op de aflevering van maximum twee bewonerskaarten per woongelegenheid aan de bewoners woonachtig op plaatsen waar het gebruik van de parkeermeter, parkeerautomaat of parkeerschijf verplicht is, waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteit te benutten, bedoeld in artikel 27 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Overwegende dat het passend is in artikel 1 de plaatsen waar het gebruik van de bewonerskaart toegelaten is te benoemen en deze in te delen in zones;

 

Gelet op het amendement van raadslid W. Somers om in het opschrift en in de aanhef van het besluit het woord "bewonerskaart" te schrappen. Dit amendement wordt verworpen met 25 nee-stemmen. (Open VLD, CD&Vplus, Groen! en Pro, met uitzondering van raadslid G. De Troyer en de onafhankelijke gemeenteraadsleden), 6 ja-stemmen (Vlaams Belang/Vlott) en 1 onthouding (G. De Troyer, Pro);

 

Gelet op het amendement van raadslid W. Somers om in artikel 1 de volgende wijzigingen aan te brengen:

  1. In het eerste lid wordt het woord "bewonerskaarten" vervangen door het woord "parkeerkaarten".
  2. Tussen het eerste en het tweede lid een lid in te voegen, luidende als volgt: "een retributie wordt eveneens geheven op de aflevering va maximaal één parkeerkaart aan bedrijven, handelszaken en beoefenaren van zelfstandige of vrije beroepen die gevestigd zijn in zone I, zone II, zone II, zone IV en zone V".
  3. In het huidige tweede lid, dat het derde lid wordt, wordt het woord "bewonerskaart" vervangen door het woord "parkeerkaart".

Dit amendement wordt verworpen met 26 nee-stemmen (Open VLD, CD&Vplus, Pro, Groen! en de onafhankelijke gemeenteraadsleden) en 6 ja-stemmen (Vlaams Belang/Vlott).

 

Gelet op het amendement van raadslid W. Somers om in artikel 2 de volgende wijzigingen aan te brengen:

  1. In het eerste, tweede, derde, vierde en vijfde lid wordt het woord "bewonerskaart" telkens vervangen door het woord "parkeerkaart".
  2. In het eerste lid wordt "100 euro" vervangen door "25 euro" en wordt tussen de woorden "woonachtig" en "op plaatsen" de woorden "of gevestigd" ingevoegd.
  3. In het tweede lid worden tussen de woorden "woonachtig" en "op plaatsen" de woorden "of gevestigd" ingevoegd.

Dit amendement wordt verworpen met 26 nee-stemmen (Open VLD, CD&Vplus, Pro, Groen! en de onafhankelijke gemeenteraadsleden) en 6 ja-stemmen (Vlaams Belang/Vlott).

 

Amendement 4 wordt doorraadslid W. Somers ingetrokken.

 

Gelet op het volgende amendement van raadslid W. Somers:

-          In het reglement wordt een artikel 2bis ingevoegd, dat luidt als volgt:

"artikel 2bis – Er wordt een retributie van 25 euro geheven op de aflevering van een parkeerkaart aan professionele medische zorgverstrekkers aan huis die werkzaam zijn op het grondgebied van Ninove, hierna "parkeerkaart voor zorgverstrekkers" genoemd. 

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers wordt steeds schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de concessionaris. Bij de aanvraag wordt een bewijs gevoegd dat de aanvrager zorgverstrekker aan huis is.

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers is één jaar geldig. Zij moet ingeleverd worden bij de concessionaris bij stopzetting van de uitoefening van het beroep.

 

De parkeerkaart voor zorgverstrekkers mag enkel gebruikt worden tijdens de uitoefening van het beroep en verleent een vrijstelling van retributie voor de eerste 60 minuten op plaatsen met parkeermeters- of automaten. Om recht te hebben op de vrijstelling wordt de parkeerkaart voor zorgverstrekkers samen met de op het uur van aankomst ingestelde parkeerschijf duidelijk zichtbaar achter de voorruit geplaatst. Na het verstrijken van de vrijgestelde 60 minuten gelden de voorwaarden zoals gesteld in het retributiereglement voor het parkeren van zekere straten in de stad."

Dit amendement wordt verworpen met 24 nee-stemmen (Open VLD, met uitzondering van de raadsleden M. Torrekens en J. Violon, CD&Vplus, Pro, Groen! en de onafhankelijke gemeenteraadsleden) en 6 ja-stemmen (Vlaams Belang/Vlott) en 2 onthoudingen (M. Torrekens en J. Violon)

 

BESLUIT, met 21 ja-stemmen en 11 nee-stemmen

 

Het retributiereglement op het langdurig of residentieel parkeren, vastgesteld op 22 januari 2009, wordt met ingang van heden opgeheven. De retributie op het afleveren van de gemeentelijke parkeerkaart "bewonerskaart" wordt vanaf heden als volgt vastgesteld:

 

Artikel 1

Er wordt een retributie geheven op de aflevering van maximum twee bewonerskaarten per woongelegenheid  aan de bewoners woonachtig in zone I, zone II, zone III, zone IV en zone V waar het gebruik van de parkeermeter, parkeerautomaat of parkeerschijf verplicht is, waardoor het mogelijk wordt de parkeerfaciliteit te benutten, bedoeld in artikel 27 van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Per bewonerskaart kunnen maximum 2 nummerplaten vermeld staan.

 

Zone I:                  Brusselstraat, Paternostergang, Burchtdam, Denderkaai en Leo Moeremansplaats

Zone II:                 Burchtstraat, gedeelte Onderwijslaan (vanaf de Burchtstraat tot aan de Bevrijdingslaan), Bevrijdingslaan, gedeelte Centrumlaan (vanaf de Marktstraat tot aan de rotonde Onderwijslaan), Oudstrijdersplein en de Beverstraat

Zone III:               Kaardeloodstraat, Hendrik Van Gassenstraat, Armand De Riemaeckerstraat, Lavendelstraat, Geraardsbergsestraat en Dam,

Zone IV:               Biezenstraat, Dekenijstraat, Antoon De Vlaeminckstraat, Edmond De Deynstraat, Sint-Jorisstraat, Stationsstraat, Dreefstraat, Weggevoerdenstraat en gedeelte Aalstersesteenweg (tussen de verkeerslichten en de parking t.h.v. huisnummer 39)

Zone V:                 Graanmarkt, Clément Behnplein, Marktstraat en Lange Muntstraat

 

Artikel 2

Een retributie van 100 euro per bewonerskaart per jaar is verschuldigd door de titularis van de bewonerskaart woonachtig op plaatsen met parkeermeters of –automaten.

 

Een retributie van 12,50 euro per bewonerskaart per jaar is verschuldigd door de titularis van de bewonerskaart woonachting op plaatsen waar het gebruik van de parkeerschijf verplicht is.

 

Een retributie van 12,50 euro is verschuldigd door de titularis van de bewonerskaart voor het uitreiken van een duplicaat in geval van vernietiging, verlies of diefstal van de kaart, alsook wanneer de kaart beschadigd of onleesbaar geworden is.

 

De bewonerskaart is één jaar geldig.

 

De bewonerskaart wordt steeds schriftelijk aangevraagd en uitgereikt bij de concessionaris.

 

Artikel 3

De retributie wordt betaald hetzij in speciën bij de concessionaris, hetzij door storting of overschrijving op de aangeduide post/bankrekening. Er worden in geen geval terugbetalingen gedaan.

 

Artikel 4

De bewonerskaart waarvan de afmetingen 111mm op 154mm bedragen, dient duidelijk zichtbaar vooraan in het voertuig geplaatst te worden.

 

Artikel 5

Deze verordening is niet van toepassing voor mindervaliden voor zover voldaan is aan de bepalingen van artikel 27.4 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 en latere wijzigingen houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg.

 

Artikel 6

De inbreuken op dit reglement worden gesanctioneerd volgens de burgerlijke rechtspleging bij betwiste gevallen en de procedure van artikel 94 van het gemeentedecreet voor niet-betwiste, opeisbare gevallen. 

 

Artikel 7

Een afschrift van dit besluit zal gestuurd worden aan de heer gouverneur.