GR20111027 punt 20: scholengemeenschap Geni - schooljaar 2011/2012 - vaststelling en aanwending lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes - keuze ambten en opleidingsniveaus

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het decreet van 28 juni 2002 betreffende gelijke onderwijskansen – I en latere wijzigingen en de desbetreffende omzendbrief;

 

Gelet op het decreet van 10 juli 2003 betreffende het landschap basisonderwijs en latere wijzigingen en de desbetreffende ministeriële omzendbrief;

 

Gelet op de onderwijsdecreten, de uitvoeringsbesluiten en de desbetreffende ministeriële omzendbrieven;

 

Gelet op het KB van 28 september 1984 en latere wijzigingen houdende uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1992 betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage, en latere wijzigingen, alsook op de ministeriële omzendbrieven terzake;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 19 juli 2002 betreffende het geïntegreerd ondersteuningsaanbod in het gewoon basisonderwijs en latere wijzigingen;

               

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26.05.2011 houdende verlenging van de werking van de huidige scholengemeenschap Geni waaronder de Stedelijke Kleuter-, Lagere en Basisscholen van Ninove ressorteren voor 3 schooljaren vanaf 01.09.2011 tot en met 31.08.2014;

 

Overwegende dat het aantal lestijden Gelijke Onderwijskansen (GOK) voor het schooljaar 2011/2012 in het gewoon basisonderwijs bevroren wordt zodat de scholen in het schooljaar 2011/2012 over hetzelfde aantal GOK-lestijden kunnen beschikken als tijdens het schooljaar 2010/2011:

- Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre : 15 lestijden

- Stedelijke Kleuterschool Parklaan-Denderwindeke : 19 lestijden

- Stedelijke Lagere School Denderwindeke : 18 lestijden

- Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt : 24 lestijden;

 

Gelet op de brieven van 07.06.2011 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap Geni van de lestijden volgens de schaal, de aanvullende lestijden en de puntenenveloppes voor ICT-coördinatie, zorgcoördinatie, administratieve ondersteuning en de stimulus voor het schooljaar 2011/2012;

 

Overwegende dat de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes voor het schooljaar 2011/2012 in de scholen van de scholengemeenschap Geni vastgesteld worden op basis van het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op de eerste schooldag van februari, i.c. 01.02.2011 en definitief kunnen aangewend worden vanaf 01.09.2011;

 

Gelet op de brieven van 28.06.2011 van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), houdende mededeling voor de scholen van de scholengemeenschap Geni van de vervangingseenheden voor vervangingen van korte afwezigheden voor het schooljaar 2011/2012;

 

Gelet op de adviezen van de schooldirecties en van de schepen van onderwijs over de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes, over de keuze van de ambten die op basis van de puntenenveloppes kunnen georganiseerd worden en over de opleidingsniveaus, over de overdracht en herverdeling van lestijden voor het schooljaar 2011/2012;

 

Gelet op het protocol van 29.09.2011 van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs;

 

Gelet op het overleg met de schoolraden in de vergadering van 03.10.2011 over de vaststelling van criteria voor de aanwending van de lestijdenpakketten, aanvullingen en puntenenveloppes van de scholen van de scholengemeenschap Geni;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Kleuterschool Parklaan - Denderwindeke (administratieve vestigingsplaats Parklaan + vestigingsplaats Denderwindeke) voor het schooljaar 2011/2011, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2011, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

* Kleuteronderwijs:

Parklaan: 51 kleuters geven volgens de schaal 66 lestijden

Denderwindeke: 178 kleuters (176 à 1 en 1 à 1,5) geven volgends de schaal 187 lestijden.

Totaal : 253 lestijden x 99,375 % = 251,41 afgerond 261 lestijden.

251 lestijden: 24 = 10 voltijdse ambten + 11 lestijden.

Verdeling van de ambten :

Parklaan: 2 voltijdse ambten + 11 lestijden

Denderwindeke: 8 voltijdse ambten .

Toegekende aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 20 georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Toegekende uren kinderverzorging: 13.

Toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK): 19.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 8/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt kleuterparticipatie voor de scholengemeenschap Geni.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 4/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 20/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

2. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Lagere School Denderwindeke voor het schooljaar 2011/2012, gebaseerd op het aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2011, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld :

* Lager onderwijs: 286 leerlingen (284 à 1 en 1 à 1,5) geven volgens de schaal 358 lestijden.

358 lestijden x 98,425 % = 352,36 afgerond 352 lestijden.

352 lestijden : 24 = 14 voltijdse ambten + 16 lestijden.

Er worden 12 lestijden uit het lestijdenpakket aangewend voor cursus lichamelijke opvoeding.

Er worden 14 voltijdse ambten georganiseerd.

Er worden 4 lestijden besteed aan zorg.

Er zijn 4 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding toegekend.

Toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK): 18.

Aanvullende lestijden voor de cursus:

- rooms-katholieke godsdienst: 22 lestijden

 - niet-confessionele zedenleer: 14 lestijden

- islamitische godsdienst: 10 lestijden

- orthodoxe godsdienst: 4 lestijden

- protestants-evangelische godsdienst: 2 lestijden

- anglicaanse godsdienst: 4 lestijden.

Een halftijdse betrekking van directeur coördinatie scholengemeenschap (12/24) op basis van de toegekende stimulus voor de scholengemeenschap wordt georganiseerd.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, worden een betrekking van 36/36 en een betrekking van 8/36 georganiseerd op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend en een betrekking van 1/36 op basis van samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking van 33/36 georganiseerd op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

3. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes in de Stedelijke Basisschool Seringen - Nederhasselt (administratieve vestigingsplaats Seringen + vestigingsplaats Nederhasselt) voor het schooljaar 2011/2012, gebaseerd op aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2011, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

* Kleuteronderwijs: 

 Seringen: 45 kleuters geven volgens de schaal 60 lestijden

Nederhasselt: 82 kleuters geven volgens de schaal 96 lestijden.

Totaal : 156 lestijden x 99,375 % = 155,02 afgerond 155 lestijden.

155 lestijden : 24 = 6 voltijdse ambten + 11 lestijden.

Er wordt 1 lestijd kleuteronderwijs via overdracht ontvangen van de Stedelijke Basisschool Voorde-Appelterre.

Verdeling van de ambten:

Seringen: 3 voltijdse ambten

Nederhasselt: 3 voltijdse ambten + 12 lestijden.

Toegekende aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 12 georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Van de in totaal 24 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 12 lestijden aangewend in het kleuteronderwijs.

Toegekende uren kinderverzorging: 11.

* Lager onderwijs:

Seringen: 72 leerlingen (67 à 1 en 3 à 1,5) geven volgens de schaal 104 lestijden

Nederhasselt: 112 leerlingen (110 à 1 en 1 à 1,5) geven volgens de schaal 151 lestijden.

Totaal : 255 lestijden x 98,425% = 250,98 afgerond 251 lestijden.

251 lestijden : 24 = 10 voltijdse ambten + 11 lestijden.

Er worden 8 lestijden uit het lestijdenpakket aangewend voor de cursus lichamelijke opvoeding.

Er zijn 2 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding toegekend.

Van de in totaal 24 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 12 lestijden aangewend in het lager onderwijs.

Verdeling van de ambten:

Seringen: 4 ambten

Nederhasselt: 6 voltijdse ambten + 3 lestijden.

Aanvullende lestijden voor de cursus:

- rooms-katholieke godsdienst : 14 lestijden

- niet-confessionele zedenleer : 14 lestijden

- islamitische godsdienst: 2 lestijden.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 27/36 op basis van de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 31/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

4. Het aanwendbaar lestijdenpakket, de aanvullingen en de puntenenveloppes van de Stedelijke Basisschool Voorde - Appelterre (administratieve vestigingsplaats Voorde + vestigingsplaatsen Appelterre-Dorp 13 A en 48) voor het schooljaar 2011/2012, gebaseerd op aantal regelmatig ingeschreven leerlingen op 1 februari 2011, evenals de berekening en de verdeling van de ambten worden als volgt vastgesteld:

* Kleuteronderwijs:

Voorde: 22 kleuters geven volgens de schaal 27 lestijden

Appelterre: 89 kleuters geven volgens de schaal 101 lestijden.

Totaal : 128 lestijden x 99,375 % = 127,20 afgerond 127 lestijden.

127 lestijden : 24 = 5 voltijdse ambten + 7 lestijden.

Er worden 2 lestijden kleuteronderwijs via herverdeling overgedragen naar het lager onderwijs.

Er wordt 1 lestijd overgedragen naar de Stedelijke Basisschool Seringen-Nederhasselt.

Van de in totaal 17 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 2 lestijden aangewend in het kleuteronderwijs.

Verdeling van de ambten:

Voorde: 1 voltijds ambt + 18 lestijden

Appelterre: 3 voltijdse ambten + 10 lestijden.

Toegekende aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding: 10 georganiseerd in het ambt van leermeester lichamelijke opvoeding.

Toegekende uren kinderverzorging : 11.

* Lager onderwijs:

Voorde: 33 leerlingen geven volgens de schaal 57 lestijden

Appelterre: 131 leerlingen geven volgens de schaal 174 lestijden

Totaal : 231 lestijden x 98,425 % = 227,36 afgerond 227 lestijden.

227 lestijden : 24 = 9 voltijdse ambten + 11lestijden.

Er worden 10 lestijden uit het lestijdenpakket aangewend voor de cursus lichamelijke opvoeding.

Er worden 2 lestijden ontvangen via herverdeling uit het kleuteronderwijs.

Er zijn 2 aanvullende lestijden lichamelijke opvoeding toegekend.

Van de in totaal 17 toegekende aanvullende lestijden gelijke onderwijskansen (GOK) worden 15 lestijden aangewend in het lager onderwijs.

Verdeling van de ambten:

Voorde: 2 voltijdse ambten

Appelterre: 7 voltijdse ambten.

Er worden 3 lestijden besteed aan ICT.

Aanvullende lestijden voor de cursus: 

- rooms-katholieke godsdienst : 16 lestijden

- niet-confessionele zedenleer : 16 lestijden

- islamitische godsdienst: 6 lestijden.

In het ambt van zorgcoördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 18/36 op basis van  de geïntegreerde enveloppe zorg die op het niveau van de scholengemeenschap werd toegekend.

In het ambt van ICT-coördinator waarvoor het opleidingsniveau van ten minste PBA vereist is, wordt een betrekking georganiseerd van 6/36 op basis van de eigen schoolenveloppe en een betrekking van 4/36 op basis van de toegekende stimulus aan de scholengemeenschap en de samengelegde punten op het niveau van de scholengemeenschap.

In het ambt van administratief medewerker waarvoor het opleidingsniveau van ten minste HSO vereist is wordt een betrekking georganiseerd van 28/36 op basis van de eigen schoolenveloppe.

 

5. Afschrift van deze beslissing zal worden gestuurd aan de directeurs.