GR20111027 punt 17: leveren en plaatsen van verlichtingsarmaturen en noodverlichtingselementen in het gebouw van de stedelijke brandweer - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat in de stelplaats van de voertuigen van de brandweerdienst diverse verlichtingsarmaturen defect zijn en de onderdelen voor de herstelling in de handel niet meer te verkrijgen zijn;

 

Overwegende dat bij de noodverlichting er een aantal defecte verlichtingsarmaturen zijn en ook aan vervanging toe is om dezelfde redenen als vermeld voor de verlichtingsarmaturen van de stelplaats;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om enerzijds de bestaande armaturen (67 stuks) te vervangen zodat er weer voldoende lichtsterkte is op de werkvloer en in de interventiezaal en anderzijds om tevens ook de 13 noodverlichtingselementen te vervangen; 

 

Overwegende dat de levering en plaatsing van 67 verlichtingsarmaturen en 13 noodverlichtingselementen geraamd kan worden op 8.500,00 EUR, BTW inclusief;

 

Overwegende dat de opdracht zal gegund worden bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het advies van 2 september 2011 van de duurzaamheidsambtenaar;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget 2011 een krediet werd voorzien van € 27.000,00 op artikel 351/723-60; 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. De aankoop van 67 nieuwe verlichtingsarmaturen en 13 noodverlichtingselementen voor het gebouw van de stedelijke brandweer, geraamd op 8.500,00 EUR, BTW inclusief, wordt goedgekeurd. 
  2. De opdracht zal worden gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. 
  3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.