GR20111027 punt 16: aankoop van reddings- en ontzettingsmateriaal voor de stedelijke brandweerdienst via de FOD Binnenlandse zaken - goedkeuring - vaststellen wijze van gunnen van de opdracht - goedkeuring voorwaarden

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het artikel 43 van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de hulpverleningsovereenkomst voor de hulpverleningszone Zuid-Oost, inzonderheid artikel 16 en 17;

 

Overwegende dat voor aankopen op de buitengewone dienst van minder dan 67.000 euro (exclusief BTW) elke gemeente zelf zal instaan;

 

Gelet op het advies van het beheerscomité van 31 augustus 2011;

 

Gelet op de brieven van 1 september 2011 van de stedelijke brandweer;

 

Overwegende dat de stedelijke brandweer beschikt over hydraulisch materiaal van het bouwjaar 1993 en over pneumatische hefkussens in gebruik sinds 1994;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is om bij verkeersongevallen met beknelling over voldoende krachtig bevrijdingsmateriaal te beschikken en dat het bijgevolg aangewezen is dit materiaal te vervangen;

 

Overwegende dat de Federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken volgende aanbestedingen voor de levering van hydraulisch materieel en pneumatische hefkussens heeft gegund aan de firma Etn. Pol Vanassche, Bruggesteenweg 2 te 8531 Harelbeke:

                - Lastenboek nr. II/MAT/A29-179-06 perceel 2 - hydraulisch bevrijdingsmaterieel voor het bedrag van € 18.706,60 zijnde € 15.460,00 + € 3.246,60 (21% BTW)

                - Lastenboek nr. II/MAT/A29-176-06  perceel 3 – pneumatische hefkussens voor het bedrag van € 4.694,80, zijnde € 3.880,00 + € 814,80 (21% BTW);

 

Gelet op de mail van 5 mei 2011 van de firma Etn. Pol Vanassche waarbij een prijsherziening wordt gemeld van:

- 5,07% voor het hydraulisch reddingsmateriaal, zijnde € 784,56

- 7,04% voor een set pneumatische hefkussens, zijnde € 136,56

 

Gelet op de mail van 19 augustus 2011 van firma Etn. Pol Vanassche waarbij gemeld wordt dat de meerprijs voor:

- de zwaardere schaar met NTC messen € 1.893,65, zijnde € 1.565,00 + € 328,65 (21%BTW) bedraagt

- de set in CORE-systeem € 3.408,57, zijnde 2.817,00 + € 591,57 (21% BTW) bedraagt;

 

Overwegende dat derhalve het hydraulisch bevrijdingsmateriaal en de pneumatische hefkussens met de prijsherziening, de zwaardere schaar met NTC messen en in CORE-systeem € 29.983,42 bedraagt, zijnde:

 

 

Aantal

EP excl. BTW

21%

TOTAAL

Hydraulisch bevrijdingsmaterieel

1 set

15.460,00

3246,60

18.706,60

prijsherziening

1 set

784,56

164,76

949,31

Pneumatische hefkussens

2 sets

1.940,00

1.940,00

407,40

104,40

2.347,40

2.347,40

Prijsherziening

2 sets

136,56

136,56

28,68

28,68

165,24

165,24

NTC messen

1 set

1.565,00

328,65

1.893,65

CORE-systeem

 

2.817,00

591,57

3.408,57

Algemeen totaal

 

24.779,68

5.203,68

29.983.42

 

Overwegende dat het wenselijk is om dit reddings- en ontzettingsmateriaal via de gevoerde procedure aan te kopen;

 

Overwegende dat voor de financiering van deze uitgaven in het budget 2011 een krediet werd voorzien van € 39.500,00 op artikel 351/744-51;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De aankoop van hydraulisch bevrijdingsmaterieel en pneumatische hefkussens met toebehoren via de aanbesteding van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken gegund aan de firma Etn. Pol Vanassche, Bruggesteenweg 2 te 8531 Harelbeke wordt goedgekeurd.

 

De prijsherziening van 5,07% voor het hydraulisch reddingsmaterieel ten bedrage van € 784,56 excl. BTW en 7,04% voor de pneumatische hefkussens ten bedrage van € 136,56 excl. BTW wordt goedgekeurd.

 

De aankoop van een zwaardere schaar met NTC messen ten bedrage van € 1.565,00 excl. BTW en CORE systeem ten bedrage van € 2.817,00 excl. BTW worden goedgekeurd.