GR20111027 punt 13: Restauratie Koepoort - termijnsverlenging

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het decreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten gewijzigd bij de decreten van 18 december 1992, 22 februari 1995, 22 december 1995, 8 december 1998, 18 mei 1999, 7 december 2001, 21 november 2033, 30 april 2001 en 10 maart 2006;  

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratiewerkzaamheden aan beschermde monumenten, gewijzigd bij decreet van 19 december 2003 en bij besluit van de Vlaamse regering van 20 september 2002, 23 juni 2006 en 30 april 2009;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 juli 1946 tot bescherming van de Koepoort;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 6 juli 2010 waarbij de opdracht voor de restauratie van de Koepoort te Ninove werd gegund aan de laagste regelmatige inschrijver, de BVBA Aquastra, Dronckaertstraat 484 8930 Lauwe, tegen de aangepaste prijs van haar offerte, zijnde 242.433,73 EUR + 50.911,08 EUR voor de BTW, in totaal de som van 293.344,81 EUR;

 

Gelet op de beslissing van 14 september 2010 van het afdelingshoofd agentschapbeheer onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid waarbij de definitieve restauratiepremie van het Vlaams gewest werd vastgesteld op 190.732,62 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van 18 november 2010 van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen waarbij de provinciale bijdrage in de restauratiepremie werd vastgesteld op 63.577,54 EUR, BTW inclusief;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 14 december 2010 waarbij aan de aannemer bevel werd gegeven de werken aan te vangen op 10 januari 2011 en ze te beëindigen binnen de in het bestek vastgestelde uitvoeringstermijn;

 

Gelet op de beslissing van 28 april 2011 van de gemeenteraad waarbij de wijzigings- en bijkomende werken aan de Koepoort, omvattende de vernieuwing van de balkenlagen, de wijziging van de dakbedekking in natuurleien en de bijkomende gevelreiniging, geraamd op een meerprijs van 2.586,28 EUR, BTW inclusief, werden goedgekeurd;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 13 september 2011 waarbij de verrekening nr 2 omvattende aanpassingswerken ingevolge opmerkingen van de brandweer, overschrijding van de hoeveelheid eiken delen torenspits, het kaleien van de doorgang, aanbrengen antigraffiti en steenverharder op witsteen, elektrische uitrusting van het gebouw en het niet uitvoeren van de vochtwering en plankenvloer van de torens, geraamd op een meeruitgave van 12.174,09 EUR, BTW inclusief, werd goedgekeurd;

                              

Gelet op de aangetekende brief van 6 september 2011 van de firma Aquastra waarbij zij een termijnsverlenging van 45 werkdagen vraagt voor meerwerken aan de Koepoort, waaronder elektriciteitswerken, sanering kantelen topgevel zuid (niet voorzien in dossier), steenverharder plaatsen op witsteen gevelelementen en ingrepen gevraagd na plaatsbezoek brandweer;

 

Gelet op het gunstig advies van de ontwerper van 20 september 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Aan de BVBA Aquastra, Dronckaertstraat 484 te 8930 Lauwe, wordt een termijnsverlenging toegekend van 45 werkdagen voor de uitvoering van de restauratiewerken aan de Koepoort te Ninove.