GR20111027 punt 10: Ninove Welzijn - Raad van bestuur - voordracht van gemeenteraadslid R. Bockstael als kandidaat-bestuurder - goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op de brief van schepen F. Van Eeckhout van 8 september 2011 waarbij hij zijn ontslag indient als vertegenwoordiger van de stad Ninove in de raad van bestuur van Ninove Welzijn, omdat hij inmiddels als privé-aandeelhouder in deze sociale huisvestingsmaatschappij zetelt;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad VAN 22 OKTOBER 2011 waarbij de gemeenteraad kennis neemt van dit ontslag;

 

Gelet op de statuten van Ninove Welzijn;

 

Overwegende dat de gemeenteraad een nieuwe kandidaat-bestuurder moet voordragen aan Ninove Welzijn;

 

Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om gemeenteraadslid Rita Bockstael voor te dragen als kandidaat-bestuurder;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

- Aantal gemeenteraadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 31

- Aantal ja-stemmen; 26

- Aantal nee-stemmen: 2

- Aantal onthoudingen: 3

 

Overwegende dat Rita Bockstael de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft behaald;

 

 

BESLUIT:

 

Artikel 1. Gemeenteraadslid Rita Bockstael wordt voorgedragen als kandidaat-bestuurder in de sociale huisvestingsmaatschappij Ninove Welzijn.

 

Artikel 2. Ninove Welzijn wordt bij aangetekend schrijven in kennis gesteld van deze beslissing.