GR20110915 punt 5: verkiezing van een schepen op basis van een gezamelijke voordrachtakte

DE RAAD,

 

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 44 en 45;

 

Gelet op het overlijden van schepen Mariëtte De Smet op 27 juli 2011;

 

Gelet op de gezamenlijke akte van voordracht waarbij mevrouw Rita Hellinckx werd voorgedragen als kandidaat-schepen;

 

Overwegende dat deze akte van voordracht op 12 september 2011 werd overhandigd aan de stadssecretaris;

 

Overwegende dat de akte van voordracht werd ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraadsleden en door de meerderheid van de leden van de Open VLD-fractie;

 

Overwegende dat de akte van voordracht voldoet aan de vereiste dubbele meerderheid (meer dan de helft van de verkozenen op de lijsten die aan de verkiezingen hebben deelgenomen en een meerderheid van de personen die op dezelfde lijst als de voorgedragen kandidaat werden verkozen);

 

Overwegende dat bijgevolg de gemeenteraad, in toepassing van artikel 45,§2 van het gemeentedecreet, de voorgedragen kandidaat verkozen dient te verklaren;

 

BESLUIT:

 

Enig artikel: Mevrouw Rita Hellinckx wordt als schepen verkozen verklaard tot het einde van de bestuursperiode 2007-2012.