GR20110915 punt 33: filiaal academie voor beeldende kunst Liedekerke - Personeel - Ten laste nemen van wedde, eindejaars- en vakantietoelage - Bijdrage in kosten niet-gesubsidieerd personeel

DE RAAD,

 

Gelet het gemeentedecreet;

 

Gelet op het raadsbesluit van 07/03/1991 houdende de oprichting van een filiaal in Ninove van de Academie voor Beeldende Kunst van de gemeente Liedekerke, goedkeuring ontwerpovereenkomst en verlenen machtiging aan het college van burgemeester en schepenen tot het afsluiten van een dergelijke overeenkomst (kennisneming Gouverneur bij brief van 06.05.1991, ref. afdeling 73-1019105100);

 

Gelet op het raadsbesluit van 23.05.1991 houdende goedkeuring van de oprichting van de voorgestelde graden, opties en vakken en voorziening in de nodige werkingsmiddelen (kennisneming Gouverneur bij brief van 01.07.1991, ref. afdeling 73 - 1019108787);

 

Gelet op de overeenkomst voor de oprichting van een filiaal van de Academie voor Beeldende Kunsten van de gemeente Liedekerke, opgemaakt te Liedekerke op 28.02.1991 en te Ninove op 07.03.1991;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 31.10.1991 houdende oprichting van een filiaal van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende van Liedekerke in de stad Ninove;

 

Gelet op het raadsbesluit van 18.06.1992 houdende principiële goedkeuring van de opname van de afdeling beeldhouwwerk van de Gemeentelijke Academie van Liedekerke in het filiaal Ninove op 01.09.1992 (kennisgeving Gouverneur bij brief van 17.07.1992, ref. afdeling 73-1019210199);

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 06.05.1993 waarbij het principe tot het organiseren van hogere graden voor de opties schilder-, tekenkunst en kantwerk in het filiaal Ninove van de gemeentelijke Academie voor Beeldende kunst Liedekerke met ingang van 01.09.1993 werd goedgekeurd ( kennisneming Gouverneur bij brief van 02.06.1993, ref. afdeling 73-1019309500).

 

Gelet op het beschikbare urenpakket, samengesteld door het Ministerie van Onderwijs, voor het schooljaar 2011-2012, waarbij men een stijging opmerkt voor de lagere graad en een lichte daling bij de hogere graad;

 

Overwegende dat de uren van lagere en middelbare graad niet mogen aangewend worden om de uren van de hogere graad te corrigeren;

 

Overwegende dat in overeenstemming met artikel 10 van voormelde overeenkomst de filiaalgemeente bovenop de gesubsidieerde omkadering onderwijzend personeel kan aanstellen in het filiaal, waarvoor de filiaalgemeente de financiële lasten draagt;

 

Overwegende dat het, voor de uitbouw van het filiaal Ninove in de nabije toekomst enerzijds, en om pedagogische en organisatorische redenen in het belang van de leerlingen van het filiaal anderzijds, aangewezen is om tijdens het schooljaar 2011-2012 opnieuw een aantal uren-leraar in het filiaal Ninove te subsidiëren door de stad;

 

Overwegende dat de directeur van de Academie voorstelt om volgende prestaties van leerkrachten DKO in het filiaal Ninove ten laste van de stad te nemen:

-          Hogere graad: 4u

 

Overwegende dat de  loonkost van de betrokken leerkracht ca. 670,00 euro bruto per maand bedraagt. Dit betekent voor begrotingjaar 2011ca.  2700,00 euro bruto.

 

Overwegende dat er voldoende kredieten voorzien zijn op art. nummer 734/435-01;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.De filiaalgemeente Ninove zal de wedde, het vakantiegeld en de eindejaarstoelage, verbonden aan de prestaties van leerkrachten DKO, in totaal 4 lesuren per week hogere graad tijdens het schooljaar 2011-2012 ten laste nemen.

2. Deze uitgaven zijn voorzien op art 734/435 van de gewone begroting 2011, betreffende de bijdrage van de filiaalgemeente Ninove aan de Academiegemeente Liedekerke.

3. Afschrift van deze beslissing zal gestuurd worden aan het Gemeentebestuur van de Academiegemeente Liedekerke, en aan de bevoegde instanties.