GR20110915 punt 24: kerkfabriek Sint-Margriet Neigem - Wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/3 en kerkfabriek Sint-Pieter Meerbeke - Wijziging aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008-2013/4

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende niet goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem en Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 19 juni 2008 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013/2 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem en Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 17 juni 2010 houdende goedkeuring van de wijziging van het meerjarenplan 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 25 november 2010 houdende goedkeuring van dewijziging van het meerjarenplan 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke;

 

Gelet op het gunstig advies van het bisdom Gent van 23 juni 2011 voor de wijziging 2008 – 2013/3 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem en voor de wijzging 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Margriet Neigem een wijziging aan het meerjarenplan vraagt omdat bij de restauratie van de kerk gebleken is dat er ernstige stabiliteitsproblemen zijn;

 

Overwegende dat de tot op heden gekende kosten voor de stuttingswerken, de huurgelden van de stellingen en de eerste kosten van de architect niet voorzien waren in het reeds goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013;

 

Overwegende dat de financiële raming van de totale werken op dit ogenblik nog niet gekend is en dit in een bijkomende wijziging zal voorzien worden;

 

Overwegende dat de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke een wijziging aan het meerjarenplan vraagt omdat er een aantal dringende onderhoudswerken aan de kerk zijn, zoals de aansturing van de luidinstallatie, de aandrijvingen van het torenuurwerk, het vernieuwen van de verwarmingsketel en diverse herstellingswerken aan het dak;

 

Overwegende dat in het meerjarenplan 2008 – 2013/4 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke voor het jaar 2011 een exploitatietoelage voorzien is van 100.568,86 euro;

 

Overwegende dat deze hoge exploitatietoelage afkomstig is door de negatieve bedragen op lijn K, zijnde het gecorrigeerd tekort van de vorige jaren;

 

Overwegende dat in 2010 reeds een bijkomende exploitatietoelage voorzien werd om deze negatieve bedragen weg te werken, maar dat het resultaat hiervan pas zichtbaar zal zijn in de documenten van het jaar 2012;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke een exploitatietoelage van 57.735,00 euro zal volstaan in plaats van de door de software berekende 100.568,89 euro voor het boekjaar 2011;

 

Gelet op de besprekingen tussen het centraal kerkbestuur en het stadsbestuur waar het stadsbestuur bijzondere aandacht vraagt voor het rationeel beheer van het kerkelijk patrimonium en onroerende goederen, met bijzondere aandacht voor de verschillende pastorieën op het grondgebied van Ninove;

 

Gelet op de reeds gemaakte afspraken met een aantal kerkfabrieken over de prestaties van koster/organist en dit vanaf 1 januari 2010;

 

Gehoord het verslag van de heer schepen van financiën;

 

BESLUIT, met 27 ja-stemmen en 4 onthoudingen

 

1. De derde wijziging aan het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Margriet Neigem wordt goedgekeurd.

2. De vierde wijziging aan het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Pieter Meerbeke wordt goedgekeurd.

3. De exploitatietoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2011

2012

2013

Sint Margriet Neigem

12.362,00 €

12.733,00 €

12.894,00 €

Sint Pieter Meerbeke

57.735,00 €

(ipv 100.568,89)

45.089,00 €

46.736,00 €

 

 

4. De investeringstoelage wordt voor de jaren vervat in de meerjarenplanning bepaald als volgt :

 

 

2011

2012

2013

Sint Margriet Neigem

44.260,00 €

30.270,00 €

15.270,00 €

Sint Pieter Meerbeke

50.200,00 €

212.000,00 €

11.000,00 €

 

5. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.