GR20110915 punt 15: jeugddienst - Goedkeuring samenwerking Lejo vzw voor de periode 2011-2012

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 28 oktober 2010 houdende goedkeuring van het jeugdbeleidsplan 2011-2013;

 

Overwegende dat in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 onder hoofdstuk 2, doelstelling 1.B.2., actie 2; doelstelling 2.C.1., actie 3; doelstelling 2.C.2. en doelstelling 4.B.1., actie 1; opgenomen werd om vanuit de jeugddienst 'Een JOC-werking op te starten voor en met jongeren met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare jongeren',  en dit via de methodiek van het vindplaatsgericht werken;

 

Overwegende dat in het jeugdbeleidsplan 2011-2013 onder hoofdstuk 2, doelstelling 2.B.1. opgenomen werd dat 'De jeugddienst een leidende rol heeft in het stimuleren van werken rond toegankelijkheid en maatschappelijke kwetsbaarheid', waarbij voor 2011 gepland is om een overleg 'jongeren in de stad' op te starten;

 

Overwegende dat gezocht werd naar mogelijke partners met expertise in de methodiek vindplaatsgericht werken en met expertise in de doelgroep van maatschappelijk kwetsbare jongeren en dat de vzw Lejo en Uit de marge voldoen aan dit profiel;

 

Overwegende dat op 8 april 2011 een overleg werd gehouden tussen de jeugddienst, het JAC Delta Ninove en Lejo vzw en dat op basis daarvan een voorstel voor een ondersteuning op maat door Lejo vzw, samen met Uit De Marge vzw werd opgemaakt en waarvoor een offerte werd verzonden op 17 mei 2011;

 

Overwegende dat deze "Offerte ondersteuning jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren in Ninove" bestaat uit 2 grote delen:

1)       een onderzoek en analyse;

2)       de ondersteuning en coaching van de buurtwerker, nogmaals onderverdeeld in

  • deelname aan intervisies,
  • themagerichte vormingen,
  • coaching,
  • opstarten van een stuurgroep

Overwegende dat deze offerte, voor een totaalbedrag van 6535 euro, nader werd toegelicht en besproken op een samenkomst van Uit De Marge vzw, Lejo vzw en de jeugddienst op woensdag 29 juni 2011;

 

Overwegende dat een officiële samenwerking kan vastgelegd worden in een convenant, die loopt over 2011 en 2012 en waarbij de kostprijs wordt verdeeld over deze twee budgetjaren, m.n. 2650 euro in 2011 en 3885 euro in 2012;

 

Gelet op het voorafgaand visum van de financieel beheerder waarin voorgesteld wordt om de uitgave vast te leggen op:

-          761/123-17 – vorming

-          761/123-06 – administratieve prestaties door derden;

 

BESLUIT,met eenparigheid van stemmen

  1. Er wordt een samenwerking aangegaan met Lejo vzw en Uit De Marge vzw betreffende jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare jongeren in Ninove op basis van de offerte van 17 mei 2011 van Lejo vzw, Antwerpsesteenweg 701, 9040 Sint-Amandsberg, voor een totaalbedrag van 6535 euro.
  2. Met vzw Lejo, vzw Uit De Marge wordt een convenant afgesloten.
  3. De samenwerkingsovereenkomst zal lopen over een periode van september 2011 tot december 2012.
  4. De kosten voor deze samenwerking zullen verrekend worden op artikel 761/123-17 (vorming) en 761/123-06 (administratieve prestaties door derden) van de gewone begroting 2011 en 2012.
  5. De jeugddienst zal instaan voor de uitvoering van deze beslissing.