GR20110623 punt 29: stedelijk sportcentrum - Tussentijdse evaluatie in het kader van het decreet sport voor allen en aanpassing van het sportbeleidsplan Ninove 2008-2013 - Goedkeuring

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 9 maart 2007 houdende de subsidiëring van gemeente- en provinciebesturen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het voeren van een Sport voor Allen beleid;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 20 december 2007 waarbij het sportbeleidsplan 2008-2013 goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2008 waarbij het aangepast sportbeleidsplan goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 29 mei 2008 waarbij het reglement erkenning sportverenigingen en sportorganisaties goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2008 waarbij het subsidiereglement voor sportverenigingen van fysiek actieve sporten goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 27 november 2008 waarbij het subsidiereglement voor sportieve vrijetijdsbesteding goedgekeurd werd;

 

Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 18 december 2008 waarbij het impulssubsidiereglement voor jeugdwerking goedgekeurd werd;

 

Gelet op de brief van BLOSO – afdeling subsidiëring met richtlijnen voor de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan 2008-2013;

 

Gelet op de tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan Ninove in bijlage;

 

Gelet op het aangepast sportbeleidsplan 2008-2013 van Ninove in bijlage;

 

Gelet op het gunstig advies van de sportraad van 3 mei 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

  1.  De tussentijdse evaluatie van het sportbeleidsplan Ninove 2008-2013 over de jaren 2008-2010 wordt goedgekeurd.
  2.  Het aangepaste sportbeleidsplan Ninove 2008-2013 met nieuwe doelstellingen en indicatoren wordt goedgekeurd.