GR20110623 punt 24: stedelijke academie voor muziek, woord en dans - Schoolreglement - Goedkeuring

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 31 juli 1990 betreffende het onderwijs II;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 31 juli 1990 houdende organisatie van het deeltijds kunstonderwijs, studierichtingen "Muziek", "Woordkunst" en "Dans" en latere wijzigingen

 

Gelet op de versoepelingsomzendbrief van 5 juni 2000;

 

Overwegende dat een schoolbestuur voor elke academie deeltijds kunstonderwijs een schoolreglement moet opstellen dat de betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de leerlingen regelt;

 

Overwegende dat het huidige schoolreglement, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27.11.2008, niet langer voldoet;

 

Gelet op het model van schoolreglement van het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap;

 

Gelet op de opmerkingen van de directeur;

 

Gelet op het advies van de Raad van Bestuur van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Ninove;

 

Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. Het bestaande schoolreglement deeltijds kunstonderwijs, goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 27.11.2008, wordt opgeheven.

 

2. Het hierbijgevoegde schoolreglement deeltijds kunstonderwijs wordt goedgekeurd.

 

3. Het schoolreglement wordt bij de eerste inschrijving van een leerling in de academie, en nadien bij elke wijziging, overhandigd aan de leerling of zijn ouders, die ondertekenen voor akkoord.