GR20110623 punt 21: stadhuis - Aankoop van een frankeermachine - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de frankeermachine van het stadhuis zodanig verouderd is dat bij een eventueel defect geen wisselstukken meer voorradig zijn op de markt;

 

Overwegende dat het wenselijk is om een nieuwe frankeermachine aan te kopen;

 

Overwegende dat de nieuwe frankeermachine moet voorzien zijn van volgende opties:

- Digital Postage Mark (DPM)

- automatische mixed size feeder

- snelheid: min. 150/minuut (9.000/uur) zonder dynamische weegschaal, 50/minuut (3.000/uur) met dynamische weegschaal

- mogelijkheid om frankeerkosten toe te wijzen aan diensten

- mogelijkheid om te koppelen naar pc voor beheer van de gegevens

- automatische datuminstelling

- automatisch downloaden posttarieven

- weegschaal tot min. 3 kg

- mogelijkheid om persoonlijke tekst toe te voegen

- mogelijkheid om te werken met andere tarieven dan die van bpost (in het kader van de liberalisering van de markt)

- gebruiksvriendelijk bedieningspaneel;

 

Overwegende dat wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat aan de inschrijvers tevens zal worden gevraagd om als optie een huurprijs per maand  in te dienen van het apparaat en een onderhoudscontract;

 

Overwegende dat op de basis van de ingekomen offertes dan nog kan worden overwogen om over te gaan tot eventuele huur;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave voldoende kredieten werden voorzien in de budgetwijziging over het dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 104/742-98;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De aankoop van een frankeermachine voor het stadhuis, geraamd op 10.000 EUR, incl. 21 % btw, wordt goedgekeurd.

 

2. Voornoemde opdracht wordt gegund bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

3. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.