GR20110623 punt 10: vaststellen van het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan (GANIP)

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, zoals gewijzigd bij wet van 28 maart 2003;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid;

 

Gelet op het feit dat de stad Ninove beschikt over een rampenplan met laatste bijwerking in augustus 2005

 

Gelet op het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

Gelet op de ministeriële omzendbrief NPU-1 van 26 oktober 2006 betreffende de nood- en interventieplannen;

 

 Gelet op de brief van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen van 19 juli 2007 waarin hij vraagt om op uiterlijk 31 maart 2008 het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) in te dienen.

 

Gelet op het ontwerp van Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) zoals besproken in de zitting van de veiligheidscel van 28 januari 2010 en goedgekeurd in zitting van de veiligheidscel van 25 mei 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1. Het rampenplan met laatste bijwerking augustus 2005 wordt opgeheven.

 

Art. 2. Het Gemeentelijk Algemeen Nood- en Interventieplan (GANIP) wordt vastgesteld zoals bijlage bij dit besluit is gevoegd.

 

Art. 3. Afschrift van dit besluit zal samen met het gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan ter goedkeuring aan de heer gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen toegezonden worden.