GR20110526 punt 7: politiezone Ninove - Operationeel personeel - Openverklaring van twee vacante betrekkingen in het operationeel kader - Inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer - Dienst verkeer

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, inzonderheid op Deel VI, Titel II (Mammoetbesluit);

 

Gelet op het koninklijk besluit van 20 november 2001 tot vaststelling van de nadere regels inzake de mobiliteit van het personeel van de politiediensten;

 

Gelet op de omzendbrief GPI 15 van 24 januari 2002 betreffende de toepassing van de mobiliteitsregeling van de geïntegreerde politie gestructureerd op twee niveaus, ten behoeve van de lokale verantwoordelijke overheden in de politiezone;

 

Overwegende dat de lokale politie van de politiezone Ninove bij koninklijk besluit van 10 januari 2002, verschenen in het Staatsblad van 27 februari 2002, werd opgericht op datum van 1 januari 2002;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 september 2002 houdende vaststelling van de formatie van het operationeel en van het administratief en logistiek kader, gewijzigd bij gemeenteraadsbesluit van 21 juni 2007 voor wat betreft het operationeel kader;

 

Gelet op de beschikbaarheid van de nodige kredieten op de begroting;

 

Gelet op de aanwezigheid van de korpschef van de Lokale Politie bij de bespreking van onderhavige beslissing;

 

Overwegende dat in de personeelsformatie van het operationeel kader volgende betrekkingen zijn voorzien:

- 5 betrekkingen van hulpagent van politie

- 50 betrekkingen van inspecteur van politie

- 15 betrekkingen van hoofdinspecteur van politie

- 5 commissarissen van politie (waarvan 1 uitdovend)

- 1 hoofdcommissaris van politie;

 

Overwegende dat momenteel drie betrekkingen van agent van politie in de dienst verkeer niet  ingevuld zijn;

 

Overwegende dat deze betrekkingen momenteel niet vacant zijn verklaard;

 

Overwegende dat het directiecomité van 21 juni 2010 besliste om de agenten van politie te vervangen door inspecteurs van politie;

 

Overwegende dat deze wijziging reeds voorzien werd in de begroting 2011;

 

Overwegende dat de personeelsformatie van het operationeel kader zo spoedig mogelijk zal aangepast worden;

 

Overwegende dat het aangewezen is voormelde betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer - via mobiliteit aan te wijzen;

 

Overwegende dat deze betrekkingen kunnen worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

 

Overwegende dat het noodzakelijk is de betrekkingen van inspecteur van politie voor de dienst verkeer vacant te verklaren om de uitvoering van het verkeersbeleid binnen de PZ Ninove niet verder te hypothekeren;

 

Gelet op artikel VI.II.8 van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten dat voorziet dat vacant verklaarde betrekkingen ingevuld worden via het systeem van de mobiliteit;

 

Overwegende dat het vereist is het stelsel van de mobiliteit toe te passen om de normale politiewerking niet te verstoren;

 

Overwegende dat bijgevolg twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer - kunnen worden ingevuld bij wege van mobiliteit;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Artikel 1: Er worden twee betrekkingen van inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer - vacant verklaard. Ze wordt begeven bij wege van mobiliteit.

 

1.   Categorie van het personeel die zich voor de vacature mogen inschrijven:

Operationeel personeel - Inspecteur van politie

 

2.   Functiebeschrijving:

-  voert de wettelijke en reglementaire politionele opdrachten uit inzonderheid inzake verkeerswetgeving

-  voert opdrachten en taken uit onder leiding van de hiërarchisch hoger geplaatsten

-  werkt samen met het kader van agenten van politie aan de organisatie van een vlot, veilig en doorgaand verkeer in de politiezone

-  voert de opgelegde verkeerstaken uit in een permanente geest van dienstverlening

-  is bereid te werken in een flexibel dienstrooster/uurschema dat in overleg met de directeur bepaald wordt en dat beantwoordt aan de behoeften van de dienstverlening en de vereisten van de dienst. Het dienstrooster/uurschema zal opgesteld worden in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke normen

- neemt deel aan de projectwerking rond verkeersveiligheid

- lost verkeersproblemen doeltreffend op

- is zichtbaar aanwezig op straat

- staat in voor de verkeersregeling bij beteugelende en niet-beteugelende ordediensten of evenementen waarvoor een politieaanwezigheid vereist is

 

3.   Profiel:

- geeft blijk van een goede fysieke conditie en kan werken in een dienstrooster zoals hierboven omschreven

- beschikt over een voldoende kennis van de rechtswetenschappen (straf(proces)recht – wegcode – algemeen politiereglement – burgerlijk (proces)recht)

- is bereid tot het volgen van interne/externe voor de dienst relevante vormingssessies

- neemt initiatief en kan zelfstandig keuzes maken naargelang de omstandigheden waarin hij/zij verkeert

- kan binnen zijn bevoegdheid tot beslissingen komen en daarvoor de verantwoordelijkheid dragen

- beschikt over een flexibele mens- en resultaatgerichte persoonlijkheid

- kenmerkt zich door:

- punctualiteit, orde en netheid

- een nauwgezette uitvoering van de opgedragen taken

- discretie, integriteit, onpartijdigheid, betrouwbaarheid en loyaliteit

- flexibiliteit en stressbestendigheid

- incasseringsvermogen

- werkt binnen de door de hiërarchische oversten gestelde limieten

- handelt conform de bestaande korpsrichtlijnen

- beschikt over goede sociale vaardigheden waaronder assertiviteit, conflicthantering, goede contactuele en communicatieve vaardigheden

- beschikt over een goede verbale uitdrukkingsvaardigheid ook in soms zeer moeilijke omstandigheden

- kan zowel zelfstandig als in teamverband werken

- beschikt over een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

-       heeft kennis van de in de zone gebruikte informaticatoepassingen

-       heeft een goede kennis van de Nederlandse taal;

 

4.   Gewone plaats van het werk:

Lokale Politie Ninove – Aalstersesteenweg 26 A – 9400 Ninove

 

5.   Bijkomende inlichtingen betreffende de vacature:

CP Benny Van Holder – Diensthoofd Directie Wijk en Verkeer – Aalstersesteenweg 24 – 9400 Ninove – (054)31.89.16.

 

6.   Wijze van selectie:

Advies van een selectiecommissie

 

7.   Geen specifieke evaluatie

 

8.   Vereiste bijzonder bekwaamheden

      Nihil

 

9.   Vacant ambt

 

10. Samenstelling van de plaatselijke selectiecommissie voor het basiskader van de lokale politie:

1. Korpschef – voorzitter of haar vervanger;

2. Officier van een ander korps;

3. Hoofdinspecteur van een ander korps;

De secretaris wordt aangeduid door de korpschef.

 

Artikel 2: Er wordt voorzien in een wervingsreserve voor de functie inspecteur van politie voor de directie wijk en verkeer – dienst verkeer - die geldt voor de geschikt bevonden kandidaten tot de datum van de oproep tot kandidaten van de tweede navolgende mobiliteitscyclus, die geldt voor een gelijkwaardige functionaliteit.

 

Artikel 3:  Overeenkomstig artikel 86, 3° van de wet op de geïntegreerde politie wordt in het kader van het administratief toezicht een eensluidend verklaard afschrift van dit besluit overgemaakt aan de provinciegouverneur van Oost-Vlaanderen.

 

Artikel 4: De aanstelling in deze betrekkingen kan maar gebeuren nadat de personeelsformatie is aangepast.

 

Artikel 5: Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan de Federale Politie – Algemene directie van de ondersteuning en het beheer - Directie van de mobiliteit en het personeelsbeheer

 

 

Raadslid W. Wachtelaer (pro) neemt niet deel aan de stemming.