GR20110526 punt 34: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Toegangsverbod Koffiestraat te Nederhasselt (kant Geraadsbergsesteenweg N460) - Stadswegen

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat voertuigen langer dan 12 meter voor heel wat verkeershinder en schade aan het openbaar domein zorgen in de Koffiestraat te Nederhasselt;

 

Overwegende dat vrachtwagenchauffeurs die via de Geraardsbergsesteenweg (N460) ter hoogte van de (firma Paul De Smet) de Koffiestraat inrijden moeilijkheden ondervinden in de smalle bocht tussen de woningen Koffiestraat 3 en Koffiestraat 4 waar zij zich vast rijden en achterwaarts dienen terug te keren naar de Geraardsbergsesteenweg;

 

Overwegende dat vrachtwagenchauffeurs via de Waalhovestraat en zo verder via Keienberg de Koffiestraat kunnen bereiken;

 

Overwegende dat het opportuun is om in de Koffiestraat te Nederhasselt kant Geraardsbergsesteenweg (N460) geen voertuigen langer dan 12 meter toe te laten om dergelijke problemen in de toekomst te vermijden;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1. In het gedeelte van de Koffiestraat te Nederhasselt wordt langs de kant van de Geraardsbergsesteenweg (N460) ter hoogte van de firma Paul De Smet de toegang verboden voor bestuurders van voertuigen of slepen waarvan de lengte, lading inbegrepen, groter is dan de aangeduide.

 

Signalisatie : verbodsbord C25 (12 m)

 

Art.2. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Minister van Mobiliteit.