GR20110526 punt 30: contante belasting op het afleveren van administratieve stukken - Aanpassing

Een amendement van raadslid G. D'haeseleer om voor een elektronische identiteitskaart vreemdelingen evenveel te laten betalen als de Belgen wordt verworpen met 14 ja-stemmen en 17 nee-stemmen.

 

Vlaams Belang/Vlott, R. Bockstael, A. Callebaut, G. De Kegel en H. Van Der haegen, M. De Smet, D. Souffriau, M. Torrekens en C. Vanbelle stemmen voor.

Open VLD (met uitzondering van de raadsleden M. Torrekens en C. Vanbelle), CD&Vplus (met uitzondering van de raadsleden R. Bockstael, A. Callebaut, G. De Kegel en H. Van Der haegen), Pro, Groen! en de onafhankelijke gemeenteraadsleden (met uitzondering van schepen M. De Smet en raadslid D. Souffriau stemmen tegen.

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van de provincie- en gemeentebelastingen;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van. 25 maart 2010 houdende aanpassing van de contante belasting op het afleveren van administratieve stukken;

 

Gelet op de brief van 20 oktober 2010 van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer;

 

Overwegende dat het rijbewijs in ID-1-formaat, het bankkaartformaat, wordt ingevoerd waarbij de  FOD Mobiliteit en Vervoer een vaste kostprijs van € 20 vastlegt voor een nieuw rijbewijs 'bankkaartmodel' en € 100 indien de spoedprocedure gevolgd dient te worden;

 

Overwegende dat het passend is om in artikel 2 van het belastingreglement een stadstaks van € 5 vast te stellen zowel voor de nieuwe rijbewijzen 'bankkaartmodel' als voor een aflevering via spoedprocedure;

 

Overwegende dat naast het rijbewijs 'bankkaartmodel' ook nog het internationaal rijbewijs en de voorlopige rijbewijzen afgeleverd worden waarvoor de F.O.D. Mobiliteit en Vervoer de kostprijs respectievelijk vastgesteld heeft op € 16 en € 9 waarbij voor een duplicaat van een voorlopig rijbewijs de kostprijs op € 7,5 vastgesteld werd;

 

Overwegende dat hiervoor geen stadstaks geheven wordt;

 

Overwegende dat het volledigheidshalve passend is om in artikel 2 van het belastingreglement ook de kostprijs van een internationaal rijbewijs en de voorlopige rijbewijzen op te nemen;

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen, 8 nee-stemmen en 3 onthoudingen

 

Het belastingreglement van 25 maart 2010 wordt met ingang van 1 juni 2011 opgeheven en vanaf dan door volgende bepalingen vervangen :

 

Artikel 1

Vanaf 1 juni 2011 voor een termijn eindigend op 31 december 2012 wordt, ten behoeve van de stad, onder de navolgende voorwaarden een belasting geheven op de afgifte van getuigschriften of andere stukken.

De belasting valt ten laste van de personen of instellingen aan wie deze stukken door de stad op verzoek of ambtshalve worden uitgereikt.

 

Artikel 2

Het bedrag van de belasting wordt als volgt bepaald :

 

Overzicht belastingen

F.O.D.

Stadsbelasting

Totaal

- Elektronische identiteitskaarten van een Belg  vanaf 12 jaar (eID) – 1e aflevering

 

- Elektronische vreemdelingenkaart van een vreemdeling vanaf 12 jaar (EVK) - 1aflevering

 

- De eerste elektronische vreemdelingenkaart afgeleverd aan de vreemdeling die in het bezit is van een oude kartonnen kaart verblijfskaart eID/EVK tegen teruggave

 

- eID/EVK dringende procedure

 

- eID/EVK zeer dringende procedure

€ 12

 

 

€ 10

 

 

€ 12

 

 

 

€ 113

 

€ 177

€ 2

 

 

€ 2

 

 

€ 2

 

 

 

€ 0

 

€ 0

€ 14

 

 

€ 12

 


€ 14

 

 

 

€ 113

 

€ 177

- Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen minder dan 12 jaar (KIDS-ID)

 

- KIDS-ID bij verlies of diefstal

 

- KIDS-ID dringende procedure

 

- KIDS-ID zeer dringende procedure

€ 3

 

 

€ 3

 

€ 106

 

€ 170

€ 0

 

 

€ 0

 

€ 0

 

€ 0

€ 3

 

 

€ 3

 

€ 106

 

€ 170

- Identiteitsbewijs voor een kind van vreemde afkomst minder dan 12 jaar met foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

 

€ 1

 

€ 1

 

- Identiteitspasje voor kinderen minder dan 12 jaar zonder foto – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

€ 0

€ 0

€ 0

- Oranje kartonnen immatriculatieattest voor vreemdelingen van buiten de EG  - 1e aflevering en duplicaat

€ 0

€ 1,50

€ 1,50

- Reispassen gewone procedure - 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Reispassen dringende procedure

 

  Reispassen minderjarigen gewone procedure

 

  Reispassen minderjarigen dringende procedure

€ 71

 

 

€ 240

 

€ 41

 

€ 210

€ 5

 

 

€ 5

 

€ 5

 

€ 5

€ 76

 

 

€ 245

 

€ 46

 

€ 215

- Trouwboekjes – huwelijksgetuigschrift

€ 0

€ 7,50

€ 7,50

- Internationaal rijbewijs – 1e aflevering, bij verlies of diefstal

 

- Voorlopige rijbewijzen: model 3, 18 en 36

1e aflevering

Duplicaat

 

- Rijbewijzen 'bankkaartmodel' – 1e aflevering, bij verlies of diefstal – omwisseling, wijziging gegevens door verhoging categorie of door medische schifting

 

- Rijbewijzen 'bankkaartmodel' spoedprocedure

 

€ 16

 

 

€ 9

€ 7,5

 

€ 20

 

 

 

€ 100

€ 0

 

 

€0

€ 0

 

€ 5

 

 

 

€ 5

€ 16

 

 

€ 9

€ 7,5

 

€ 25

 

 

 

€ 105

 

Artikel 3

De belasting is contant te betalen. Bij gebreke van betaling wordt de belasting ambtshalve ingekohierd en wordt  de belasting een kohierbelasting.

 

Artikel 4

Ingeval van niet-betaling wordt de contante belasting een kohierbelasting met alle kenmerken vandien en wordt er bijgevolg een aanslagbiljet opgemaakt. De verzending van het aanslagbiljet geeft aanleiding tot een bezwaartermijn van drie maanden vanaf de datum van de inning van de belasting of, ingeval van inkohiering, vanaf de derde kalenderdag volgend op de verzending van het aanslagbiljet of de kennisgeving van de belasting. Het bezwaar moet schriftelijk gebeuren; het wordt gedagtekend en ondertekend door de eiser of vertegenwoordiger en vermeldt :

  1. de naam, de hoedanigheid, het adres of de zetel van de belastingplichtige ten laste van wie de belasting gevestigd wordt
  2. het voorwerp van het bezwaarschrift en een opgave van de feiten en middelen
  3. of de belastingplichtige al dan niet gehoord wenst te worden tijdens een hoorzitting.

Van het bezwaarschrift zal schriftelijk ontvangst bericht worden binnen de 8 dagen na de verzending of de indiening van het bezwaarschrift.

 

Artikel 5

Inzake bezwaar, beroep en voorziening in cassatie wordt gehandeld zoals voorzien in het decreet van 30 mei 2008.

 

Artikel 6

Een afschrift van dit besluit zal worden toegestuurd aan de gouverneur van de provincie.