GR20110526 punt 25: jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2010 - Voorlopige sluiting

E RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de door de financieel beheerder voorgelegde jaarrekening, balans en resultatenrekening voor het dienstjaar 2010;

 

Gelet op de verklarende nota's bij deze jaarrekening;

 

Overwegende dat de jaarrekening werd onderzocht en besproken in de gemeenteraadscommissie;

 

Overwegende dat de synthesetabel van de begrotingsrekening 2010 volgend resultaat geeft:

 

 

 

Gewone dienst

Buitengewone dienst

1.

- Vastgest.rechten ten voordele van de gemeente

- Onverhaalb. en oninvorderb. bedragen

53.639.931,40

 

- 0,00

32.351.166,31

 

- 0,00

 

Netto vastgestelde rechten

Vastgelegde uitgaven

53.639.931,40

43.478.981,98

32.351.166,31

40.898.141,25

 

Budgetresultaat

Positief

Negatief

     =

10.160.949,42

 

     =

 

-8.546.974,94

2.

- Vastgelegde uitgaven

- Aanrekeningen

43.478.981,98

42.771.785,11

40.898.141,25

29.546.122,55

 

Naar het volgend dj. over te dragen vastleggingen

707.196,87

11.352.018,70

3.

- Netto vastgestelde rechten

- Aanrekeningen

53.639.931,40

42.771.785,11

32.351.166,31

29.546.122,55

 

Boekhoudkundig resultaat

Positief

Negatief

     =

10.868.146,29

      =

2.805.043,76

 

Overwegende dat de samenvattingstabel van de resultatenrekening per 31.12.2010 er als volgt uitziet :

 

Batig exploitatie-resultaat

1.277.958,00

Batig uitzonderlijk resultaat

15.847.475,00

Batig resultaat van het boekjaar

17.125.433,00

 

 

BESLUIT, met 20 ja-stemmen, 6 nee-stemmen en 4 onthoudingen

 

1. De dienstjaarrekening 2010 wordt voorlopig gesloten.

 

2. Afschrift van dit besluit zal samen met de rekening en het verslag voor goedkeuring worden toegestuurd aan dhr. gouverneur van de provincie.