GR20110526 punt 20: Scholengemeenschap Geni - Verlenging periode 2011-2014

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 29 mei 1959 tot wijziging van sommige bepalingen van de onderwijswetgeving en latere wijzigingen;

 

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel;

 

Gelet op de decreten betreffende het onderwijs;

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van 25 februari 1997 en latere wijzigingen en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten en ministeriële omzendbrieven;

 

 

Gelet op het decreet basisonderwijs van  25 februari 1997 en latere wijzigingen, inzonderheid de artikelen 125bis tot en met 125quaterdecies en artikel 125vicies;

 

Gelet op het decreet van 2 april 2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad, inzonderheid artikel 19;

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid de artikelen 42 en 43;   

 

Gelet op het decreet van 25 februari 2011 betreffende de scholengemeenschappen in het basis- en secundair onderwijs (Minidecreet scholengemeenschappen);

 

Gelet op het collegebesluit van 29 maart 2011 houdende voorstel aan de gemeenteraad om vanaf 1 september 2011 en voor een periode van 3 schooljaren de werking van de scholengemeenschap Geni te verlengen;

 

Gelet op het advies van de schoolraden in vergaderingen van 7 april 2011;

 

Gelet op het protocol van het Afzonderlijk Bijzonder Onderhandelingscomité van 28 april 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1.De werking van de huidige scholengemeenschap Geni wordt met 3 schooljaren vanaf 1 september 2011 tot en met 31 augustus 2014 verlengd.

 

2. Het college van burgemeester en schepenen wordt belast met de concrete uitvoering van deze beslissing.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal aan de bevoegde instanties worden meegedeeld.