GR20110526 punt 18: personeel - Sociaal tewerkstellingsproject lokale diensteneconomie

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel;

 

Overwegende dat de Vlaamse overheid overheidsteun verleent voor nieuwe jobs in het kader van lokale diensteneconomie die de invulling van lokale behoeften naar dienstverlening koppelt aan de realisatie van lokale werkgelegenheid voor mensen die moeilijk hun weg vinden naar de arbeidsmarkt;

 

Overwegende dat bij de oprichting van het AGB DN in 2008 het vroegere onderhoudspersoneel van het stadsbestuur overgedragen werd naar het autonoom gemeentebedrijf Dienstenbedrijf Ninove;

 

Overwegende dat in de gemeentescholen het onderhoudspersoneel nog steeds instaat voor de bedeling van de warme maaltijden tijdens de middag maar dat op termijn het autonoom gemeentebedrijf enkel nog wenst in te staan voor het poetsen van de gemeentegebouwen;

 

Overwegende dat voor de catering in iedere gemeenteschool een halftijdse functie nodig is waardoor er 4,5 voltijdse equivalenten of 9 nieuwe jobs gecreëerd zouden worden;

 

Overwegende dat deze werknemers tijdens de schoolvakanties kunnen ingeschakeld worden voor ondersteuning van de maaltijdmomenten bij de sportkampen, speelpleinwerking en het IBO 't Kadeeken en/of voor ondersteuning bij de reorganisatie van het archiefmagazijn;

 

Overwegende dat anderzijds het voor het verplegend en verzorgend personeel in het woon- en zorgcentrum "Klateringen" van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn het een verlichting van hun takenpakket zou betekenen indien er voor iedere verdieping (4 in totaal) een voltijds equivalent of twee halftijdse functies voorzien zou worden voor logistieke steun van de verzorgenden bij de bedeling van de maaltijden en drank aan de bewoners zowel in de gemeenschappelijke eetzaal als op de kamers, en bij de verplaatsing van bewoners naar activiteiten ingericht door de animatoren;

 

Overwegende dat het aangewezen is met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en samenwerkingsovereenkomst af te sluiten voor onbepaalde duur;

 

Overwegende dat de aanwerving van een omkaderingspersoneelslid een noodzaak is omdat de doelgroepwerknemers meer ondersteuning en begeleiding vereisen;

 

Overwegende dat hiervoor een contractueel personeelslid op het B-niveau zou aangeworven worden waarvoor jaarlijks een subsidiebedrag van 12.989,86 € toegekend wordt;

 

Overwegende dat de netto jaarlijkse uitgave van dit tewerkstellingsproject kan geraamd worden op 149.210 €;

 

Overwegende dat de nodige kredieten in de eerstvolgende begrotingswijziging dienen voorzien te worden;

 

Overwegende dat dit project in het overlegcomité stad/OCMW besproken werd op 24 mei 2011;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Er wordt bij de Vlaamse overheid in het kader van lokale diensteneconomie een sociaal tewerkstellingsproject ingediend voor logistieke ondersteuning van maaltijdbedelingen in scholen en van het verzorgend personeel in het woon- en zorgcentrum "Klateringen" van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn te Ninove.

 

Het project voorziet in de tewerkstelling van 8,5 voltijdse equivalenten en 1 V.E. omkaderingspersoneel.

Met het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn zal een samenwerkingsovereenkomst afgesloten worden waarvan de tekst goedgekeurd wordt.

 

Voor de netto-uitgave van dit tewerkstellingsproject, geraamd op jaarlijks 149.210 €, zullen bij een eerstvolgende begrotingswijziging de kredieten ingeschreven worden.