GR20110526 punt 16: stabiliseringsstudie woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te NInove - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

DE RAAD,

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 17, § 2, 1° a;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 120;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen, inzonderheid artikel 3, § 2;

 

Gelet op de algemene aannemingsvoorwaarden, opgenomen in de bijlage bij voormeld besluit van 26 september 1996, en latere wijzigingen;

 

Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen, inzonderheid artikels 42 en 43, betreffende de bevoegdheden van de gemeenteraad;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 17 oktober 1996 waarbij het principe tot uitvoering van restauratiewerken aan de woningen Kerkplein 36, 38 en 40, dat zal worden ingericht als abdijmuseum, werd goedgekeurd en waarbij het college van burgemeester en schepenen werd gemachtigd om een ontwerper aan te stellen;

 

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van 4 februari 1997 waarbij het Projectbureau Signa, Koningsstraat 237, 1210 Brussel, werd aangesteld als ontwerper;

 

Overwegende dat op de overlegvergadering van 8 februari 2011 werd voorgesteld om een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren door een ingenieur, aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking;

 

Gelet op het bestek;

 

Overwegende dat ter dekking van deze uitgave 10.000 EUR werd voorzien in het budget over het dienstjaar 2011, buitengewone dienst, onder artikel 773/723-60;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

1. De uitvoering van een stabiliteitsstudie voor de woningen Kerkplein 36, 38 en 40 te Ninove wordt goedgekeurd.

 

2. De voorwaarden vervat in het bestek worden goedgekeurd.

 

3. Het college van burgemeester en schepenen wordt gemachtigd om een ontwerper aan te stellen bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.