GR20110428 punt 20: Aquafinproject 21.986 - Afkoppeling Melkboslopertje - Wegen- en rioleringswerken in de Luipendaalstraat, in de Bosstraat en in de Melkbos te Aspelare - Goedkeuring verrekening 2

DE RAAD

 

Gelet op de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten en de desbetreffende uitvoeringsbesluiten van 8 januari 1996 en 26 september 1996;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 21 september 2006 waarbij principiële goedkeuring werd  verleend om in de Luipendaalstraat en in de Bosstraat te Aspelare gelijktijdig met het aquafinproject 21.986 wegen- en rioleringswerken uit te voeren;

 

Gelet op de collegebeslissing van 14 december 2006 waarbij het studiebureau Van De Sype, Bruulstraat 47 te 9450 Haaltert werd aangesteld als ontwerper en als veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking;

 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 26 maart 2009 waarbij het ontwerp van de wegen- en rioleringswerken in de Luipendaalstraat en in de Bosstraat te Aspelare werd goedgekeurd mits de totale ramingprijs van 880.015,35 euro (btw inclusief) waarvan 193.326 euro (vrij van btw) ten laste van Aquafin en 326.430 euro (vrij van btw) + 360.259,35 euro (btw inclusief), hetzij 686.689,35 euro ten laste van de stad Ninove;

 

Gelet op de collegebeslissing van 2 juli 2009 waarbij het aanbestedingsverslag van 2 juni 2009 opgemaakt door het studiebureau Arcadis VDS uit Haaltert werd goedgekeurd waarin wordt voorgesteld de opdracht voor de wegenwerken in de Luipendaalstraat, Bosstraat en Melkbos te Aspelare toe te wijzen aan de bvba Pevenage en Zoon uit Zottegem mits de totale prijs van 782.368,13 euro, waarvan 163.926,60 euro (vrij van btw) ten laste van Aquafin is en 273.772 euro (vrij van btw voor het deel rioleringswerken) + 344.669,53 euro (btw inclusief voor het deel wegenwerken), hetzij in totaal 618.441,53 euro ten laste van de stad Ninove;

 

Gelet op de brief van de nv Aquafin waarin gemeld wordt dat het bevel van aanvang der werken werd vastgesteld op 14 september 2009;

 

Gelet op de collegebeslissing van 12 november 2009 waarbij akte werd genomen van het verzoek tot schorsing van de werken door de bvba Pevenage en Zoon vanaf 2 november 2009 tot de maand februari 2010;

 

Overwegende dat naar aanleiding van de uitvoering van de wegen- en rioleringswerken een aantal bijkomende werken worden uitgevoerd;

 

Gelet op de verrekening 2 waarin al deze werken en de kostprijzen als volgt zijn opgesomd:

 

- Regenwaterrooster bovenkant Luipendaalstraat – Kostprijs: 2.779,55 euro, excl. btw

 

Om de grote waterhoeveelheden op te vangen komende vanaf de veldweg werd beslist om ter voorkoming van wateroverlast in de lager gelegen woningen een regenwaterrooster te plaatsen.

 

- Leveren en plaatsen riolering di 200 mm PP inclusief fundering en omhulling – Kostprijs: 4.633,64 euro, excl. btw

 

Omwille van de ligging van een aalput ter hoogte van profiel 17 (Bosstraat) konden de voorziene leiding en twee inspectieputten niet worden geplaatst op de ontworpen locatie. Om de lozingen van DWA en RWA te kunnen voorzien werd daarom beslist een leiding aan te leggen di 200 mm tot aan de perceelsgrens.

 

- Aansluiting bron – Kostprijs: 1.521,32 euro, excl. btw

 

Tijdens de uitvoering van de rioleringswerken in de Bosstraat is naast de woning nr. 5 een leiding met di 215 mm gevonden met continue stromend water. De leiding werd aangesloten op de RWA leiding.

 

- Meerprijs voor het leveren en plaatsen van drainerende betonbuizen di 400 mm – Kostprijs: 3.67071 euro, excl. btw.

 

Bij aanvang van de werken in het Lopertje werd beslist een stuk van de bestaande gracht dicht te leggen om de bereikbaarheid van de weg met wagens mogelijk te maken. Rekening houdend met de problematiek van het water langs het Lopertje, diende de afvoer van het water en een drainering van de gronden gehandhaafd te worden. Er werd daarom beslist een stuk van de bestaande gracht in te buizen door middel van drainerende buizen.

 

- Leveren en plaatsen van T-inspectie die 200 mm en dekseltje – Kostprijs: 630 euro, excl. btw.

 

Tijdens de plaatsing van de huisaansluitingen werden ter hoogte van de woning Bosstraat 4, RWA en DWA-leidingen gevonden. De aannemer heeft op de bestaande leidingen een T-inspectie en deksel geplaatst.

 

-Meerprijs grondverbetering onder baanbed met steenslag in plaats van zand – Kostprijs: 6.755 euro, excl. btw.

 

Na de plaatsing van de riolering in de Bosstraat en Lopertje zorgde het grondwaterpeil voor problemen met het verdichten van de sleuf. Om de aanleg van de weg te realiseren werd de grond onder het baanbed verbeterd met steenslag in plaats van met zand.

 

- Leveren en plaatsen van T-stukken di 160 mm -  Kostprijs: 1.260 euro, excl. btw.

 

Tijdens de plaatsing van de riolering heeft de aannemer T-inspectiestukken geplaatst voor de toegang tot de afvoerleidingen van woningen.

 

-Grondafvoer ingevolge toegenomen aantal huisaansluitingen – Kostprijs: 3.699,96 euro, excl. btw.

 

Ingevolge de toename van het aantal huisaansluitingen door het aantal DWA- en RWA-lozingspunten bij verschillende woningen,  de opvang van lozingen van woningen van de Daalstraat en de Bonteveldweg, aansluiting van de woningen in de Melkbos (18 aansluitingen kant onpare nummers) en bijkomende wachtaansluitingen in de Luipendaalstraat, de Bosstraat en het Lopertje in afwachting van de constructie van toekomstige nieuwe woningen.

 

- Meer grondafvoer ingevolge uitbreiding van de wegenis in de Bosstraat en de in de Melkbos – Kostprijs: 2.192,65 euro, excl. btw.

 

Ingevolge de beslissing voor de uitbreiding van de wegenis in de Bosstraat om de bereikbaarheid van de achterliggende percelen te verbeteren, de afvoer van de watervracht komende van de hoger gelegen weilanden naar de beek te verbeteren, de vervuiling van de rijweg door grond van onder andere landbouwvoertuigen ter hoogte van de woningen in de Bosstraat te verminderen en de beslissing voor de uitvoering van het wegherstel van de volledige weg in de Melkbos in plaats van de geplande helft van de rijweg.

 

- Meerprijs voor het leveren en plaatsen van dolomiet in plaats van steenslag – Kostprijs: 195 euro, excl. btw.

 

Ingevolge de aanleg van de rijweg in het Lopertje diende de oprit van de woningen te worden aangepast aan het nieuwe wegniveau.

 

- Leveren en plaatsen boordsteen type E & B voor realisatie trap ter hoogte van Luipendaalstraat 1, 5,7 en 9 – Kostprijs:  2.740 euro, excl. btw.

 

Door de aanleg van de nutsleidingen in de wegbermen voor de woningen in de Luipendaalstraat diende de bestaande trap te worden verwijderd. Tijdens de uitvoering van het wegherstel werd de trap op aanvraag van de bewoners en na goedkeuring van de stad in oorspronkelijke staat hersteld.

 

- Meerprijs voor plaatsen bochtborduren – Kostprijs: 39 euro, excl. btw.

 

Voor de afwerking van de verharding rond de kapel in de Bosstraat diende de aannemer gebruik te maken van enkele bochtborduren.

 

- Leveren en plaatsen overgangsboordsteen type E & B inclusief fundering – Kostprijs: 140 euro, excl. btw.

 

Voor de afwerking van de wegenis heeft de aannemer enkele overgangsborduren moeten gebruiken.

 

- Meerprijs voor plaatsen gegoten kantstrook en type E Luipendaalstraat – Kostprijs: 739, 20 euro, excl. btw.

 

Om het niveauverschil tussen de hoogte van de rijweg en de toegang tot de woningen te verbeteren, werd overeengekomen om de voorziene greppel te vervangen door een gecombineerde ter plaatse gestorte kantstrook en boordsteen.

 

- Op hoogte brengen van brandkranen – Kostprijs: 390 euro, excl. btw.

 

De aannemer heeft tijdens de afwerking van de wegbermen het niveau van enkele brandkranen moeten aanpassen aan het afgewerkte niveau van de verharding.

 

- Op hoogte brengen afsluiters – Kostprijs: 315 euro, excl. btw.

 

De aannemer heeft tijdens de afwerking van de wegbermen het niveau van enkele brandkranen moeten aanpassen aan het afgewerkte niveau van de verharding.

 

- Rooien struiken en bomen in het Lopertje – Kostprijs: 6.719,59 euro, excl. btw.

 

Voor de aanleg van de riolering en wegenis in het Lopertje moest de aanwezige beplanting worden verwijderd.

 

- Vrijgraven kapel voor plaatsen twee inspectieputten – Kostprijs: 772 euro, excl. btw.

 

Tijdens de plaatsing van de riolering in de Bosstraat werd ter hoogte van twee inspectieputten een Belgacom-kabel opgemerkt. De kabel werd gelegd zonder dat de huisaansluitingen waren overgekoppeld. De aannemer kon de leiding niet verwijderen voor de plaatsing van de inspectieputten. De kabel van Belgacom werd vrij gegraven over een beperkte lengte, zodat de leiding voldoende kon worden verplaatst en de inspectieputten konden worden geplaatst.             

 

- Regie-uren voor aanpassingswerken – Kostprijs: 1.644 euro, excl. btw.

 

Voor de afwerking van de wegbermen en de aanpassingen van de toegangen van de woningen aan de nieuwe wegsituatie, heeft de aannemer enkele werken uitgevoerd in regie.

 

- Op hoogte brengen van 9 deksels in Melkbos – Kostprijs: 720 euro, excl. btw

 

Tijdens de plaatsing van de klinkerverharding in de Melkbos dienden enkele bestaande deksels van toezichtputjes op hoogte te worden gebracht.

 

- Extra aanvulling naast drainage en grondverbetering onder drainage in Lopertje – Kostprijs: 7.488 euro, excl. btw.

 

Teneinde de werken in het Lopertje te kunnen uitvoeren diende een drainering te worden aangelegd ter ontwatering van de werkzone. Er moest grondverbetering uitgevoerd worden.

 

Gelet op de opmetingsstaat van de uitgevoerde bijkomende werken voor een totaal bedrag van 60.454,76 euro, btw inclusief;

 

Gelet op de verantwoording van de gebruikte eenheidsprijzen;

 

Overwegende dat voor het stadsaandeel in de begroting 2009, onder artikel 877/732-60 van de

buitengewone dienst een bedrag van 855.000 euro werd vastgelegd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

De verrekening nr. 2 van de naar aanleiding van de wegen- en rioleringswerken in de Melkbos, de Bosstraat, de Luipendaalstraat en het Lopertje uitgevoerde bijkomende werken ten bedrage van 60.454,76 euro, 21 % btw inclusief wordt goedgekeurd.