GR20110428 punt 14: gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder) - Samenstelling

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet, inzonderheid op artikel 39,§3 en 115;

 

Overwegende dat de stadssecretaris en de financieel beheerder geëvalueerd worden door een bijzondere gemeenteraadscommissie;

 

Overwegende dat deze gemeenteraadscommissie samengesteld wordt overeenkomstig artikel 39,§3 van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat deze commissie wordt voorgezeten door de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat de evaluatie gebeurt op basis van een voorbereidend rapport, opgesteld door externe deskundigen in personeelsbeleid, en op basis van een verslag van het college van burgemeester en schepenen;

 

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 39,§3 van het gemeentedecreet, de mandaten in iedere commissie evenredig verdeeld worden over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld, dat de gemeenteraad per gemeenteraadscommissie het aantal leden bepaalt en de wijze waarop de evenredigheid wordt berekend; dat deze berekeningswijze geldt voor alle commissies die de gemeenteraad opricht; dat de evenredigheid in ieder geval vereist dat de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de fracties waarvan leden deel uitmaken van het college van burgemeester en schepenen steeds hoger is dan de som van het aantal mandaten dat toekomt aan de andere fracties;

 

Overwegende dat elke fractie de mandaten toewijst door middel van een voordracht, gericht aan de voorzitter van de gemeenteraad;

 

Overwegende dat tot de eerstvolgende volledige vernieuwing van de gemeenteraad een fractie wordt geacht eenzelfde aantal leden in de commissies te behouden;

 

Overwegende dat, indien één of meerdere leden verklaren niet meer te behoren tot de fractie, dit lid niet meer kan zetelen, noch als lid van deze fractie, noch als lid van een andere fractie;

 

Overwegende dat om ontvankelijk te zijn, de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden ten minste ondertekend moet zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel uitmaakt;

 

Overwegende dat, als ten gevolge van de toepassing van de evenredige vertegenwoordiging een fractie niet vertegenwoordigd is in een commissie, de fractie een raadslid kan aanwijzen dat als lid met raadgevende stem in de commissie zetelt;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 7 december 2007 houdende de minimale voorwaarden voor de personeelsformatie, de rechtspositieregeling en het mandaatstelsel van het gemeentepersoneel en het provinciepersoneel en houdende enkele bepalingen betreffende de rechtspositie van de secretaris en de ontvanger van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op de artikelen 51 tot en met 53 betreffende de specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente;

 

Gelet op de rechtspositieregeling van de stad Ninove, inzonderheid op de artikelen 78 tot en met 91 houdende specifieke bepalingen voor de evaluatie van de gemeentesecretaris en de financieel beheerder van de gemeente;

 

Gelet op het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad, zoals gewijzigd door de gemeenteraad in vergadering van 22 oktober 2009, inzonderheid op de artikelen 31 tot en met 34;

 

Gelet op de beslissing van de gemeenteraad van 26 november 2009 houdende goedkeuring van de inhoudelijke invulling van de gemeenteraadscommissies, de verdeling van de mandaten over de fracties en vaststelling van het tijdstip van de vergaderingen;

 

Gelet op de volgende voordrachten:

-          Open VLD: Michel Casteur (voorzitter van de gemeenteraad), Tania De Jonge, Jannick Violon en Dirk Vanderpoorten

-          CD&Vplus: Marc Nachtergaele, Veerle Cosyns en Hans Van Der haegen

-          Vlaams Belang/Vlott: Veerle Vanderpoorten, Pascal Schietecat en Guy D'haeseleer

-          Pro: Alfons Schorreel;

 

Gaat over tot de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming;

 

Overwegende dat de geheime stemming de volgende uitslag geeft:

-          aantal raadsleden die aan de geheime stemming hebben deelgenomen: 29

-          aantal ja-stemmen: 29

-          aantal nee-stemmen: /

-          aantal onthoudingen: /

 

Eén gemeenteraadslid heeft niet deelgenomen aan de geheime stemming;

 

BESLUIT:

 

De mandaten in de gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden (stadssecretaris en financieel beheerder) worden als volgt verdeeld over de politieke fracties:

- Open VLD:                                    4 mandaten: Michel Casteur, Tania De Jonge, Jannick Violon en Dirk Vanderpoorten

- CD&Vplus:                                    3 mandaten: Marc Nachtergaele, Veerle Cosyns en Hans Van Der haegen

- Vlaams Belang/Vlott:                     3 mandaten: Veerle Vanderpoorten, Pascal Schietecat en Guy D'haeseleer

- Pro:                                             1 mandaat: Alfons Schorreel

- Groen!:                                        1 mandaat (waarnemer zonder stemrecht): Wouter Vande Winkel.