GR20110428 punt 11: kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en kerkfabriek Sint Theresia Ninove - Budgetwijziging 2011

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op het decreet van 7 mei 2004 betreffende de materiële organisatie en werking van de erkende erediensten;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 20 december 2007 houdende goedkeuring van het meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en Sint Theresia Ninove;

 

Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2009 houdende goedkeuring van wijzigingen aan het goedgekeurde meerjarenplan 2008 – 2013 van de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem;

 

Overwegende dat voorstellen van budgetwijzigingen van alle kerkfabrieken worden samengebracht bij het centraal kerkbestuur die het op haar beurt samen met het advies van het bisdom Gent overmaakt aan het gemeentebestuur;

 

Overwegende dat de budgetwijzigingen van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en Sint Theresia Ninove op 14 maart 2010 op het bisdom werd ontvangen voor advies;

 

Overwegende dat het voorstel van de budgetwijziging 2011 samen met het geactualiseerd meerjarenplan 2008-2013 van de kerkfabrieken Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en Sint Theresia Ninove aan de stad Ninove werd overgemaakt door het centraal kerkbestuur op 05 april 2011;

 

Overwegende dat, wanneer de budgetwijzigingen binnen de grenzen blijven van het bedrag opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan, de gemeenteraad enkel akte neemt van de budgetwijziging;

 

Overwegende dat dit het geval is voor bovengenoemde kerkfabrieken;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Gertrudis Appelterre-Eichem de exploitatietoelage verhoogt met 12.750,00 euro tot 32.044,27 en de investeringstoelage verhoogt met 24.000,00 euro tot 100.692,01 euro;

 

Overwegende dat voor de kerkfabriek Sint Theresia Ninove de exploitatietoelage verhoogt met 6.649,44 euro tot 23.987,44 en er geen investeringstoelage is;

 

BESLUIT, met 23 ja-stemmen, 1 nee-stem en 2 onthoudingen

 

1. Er wordt akte genomen van de budgetwijzigingen 2011 van de kerkfabrieken van Sint Gertrudis Appelterre-Eichem en Sint Theresia Ninove.

 

2. Dit besluit zal worden toegezonden aan het bisdom Gent, aan de provinciegouverneur, aan het centraal kerkbestuur en aan de desbetreffende kerkfabriek.