GR20110331 punt 18: aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Signaleren van de verbindingsweg naast het buurthuis te Aspelare vanaf de aansluiting met de Nederhasseltstraat tot aan de Damweg - Stadswegen

 

 

DE RAAD,

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968;

               

Gelet op het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en de bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2009/01 van 3 april 2009;

 

Overwegende dat dit reglement uitsluitend betrekking heeft op stadswegen;

 

Overwegende dat er een erfdienstbaarheid met betrekking tot de doorgang op de verbindingsweg werd gevestigd;

 

Overwegende dat de akte van zevenentwintig juli negentienhonderd drieënnegentig, verleden door de heer Etienne Cosyns, destijds burgemeester van de stad Ninove, nog de volgende bijzondere voorwaarden bevat, die hier, voor zoveel als nodig, letterlijk werden overgenomen :

                " Het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn der stad Ninove, Burchtstraat 46 te Ninove, vertegenwoordigd door de heer Corijn R. geboren te Ninove op 18 november 1958, wonende te Denderwindeke, Roost 14/A en Mevr. Coppens C. geboren te Ninove op 25 april 1959 wonende te Denderwindeke, Neuringen 37, hierna verder genoemd ''de tweede verdragsluitende partij", die verklaart aan de stad ninove, in volle eigendom en vrij van hypotecaire lasten, af te staan en over te laten, om er vanaf de datum van betaling altijd van te genieten, met vrijwaring van elke stoornis, elke uitwinning en elk ander welkdanig beletsel, het (de) goed(eren) hierna aangeduid met al de actieve en passieve dienstbaarheden als er bestaan, bedoelde goed(eren) overeenkomstig het hiervorenvermelde besluit, afgestaan wordend om een erkende reden van openbaar nut, namelijk voor de bestaande voetgangersdoorgang tussen de Nederhasseltstraat en de Damweg te vrijwaren, te weten, de goederen gelegen te Aspelare hebben een oppervlakte van 8a 90ca gekend ten kadaster sectie A, nr 233n, en bestaande uit bos".

                De kopende partij is zuiver en eenvoudig gesubrogeerd in de rechten en plichten van de verkopende partij met betrekking tot voormelde bijzonderde voorwaarden.

                Onderhavig verkoop door de stad Ninove gebeurt onder uitdrukkelijke voorwaarde dat de erfdienstbaarheid van doorgang tussen de Nederhasseltstraat en de Damstraat zal worden gerespecteerd door de komende partij;

 

Overwegende dat voor de huidige akte die er rust op het perceel nr. 233n te Aspelare gevestigde erfdienstbaarheid met een gebruik van voetgangers nooit de gewenste verkeerssignalisatie werd geplaatst;

 

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

 

Art. 1 : De verbindingsweg naast het buurthuis Hofstad te Aspelare vanaf de aansluiting met de Nederhasseltstraat tot aan de Damweg wordt uitsluitend voorbehouden voor het verkeer van voetgangers.

 

Signalisatie : Aanwijzingsbord F99a met symbool voetgangers in het begin van de verbindingsweg vanaf de aansluiting met det Nederhasseltstraat en op het einde van de verbindingsweg kant Damweg.

 

Art. 2. : Deze beslissing zal ter kennisgeving worden voorgelegd aan de Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid van de Vlaamse Overheid.