GR20110331 punt 16: EFRO - Projectoproep gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden - Goedkeuring

DE RAAD,

 

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Gelet op de projectoproep "gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden" die kadert in doelstelling 2 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling: ondernemerschap ter bevordering van het Vlaamse ondernemerschap in de meest brede zin met het oog op een maximale creatie van werkgelegenheid en economische groei;

 

Gelet op het feit dat de oproep als doel heeft de detailhandel te ondersteunen door de aantrekkelijkheid van de handelspanden te verhogen en het straatbeeld in de winkelkern te verbeteren;

 

Gelet op het feit dat gemeenten kunnen intekenen op de projectoproep mits volgende voorwaarden:

- de stad voorziet gemeentelijk subsidiereglement voor gevelrenovatie van handelspanden en renovatie van leegstaande handelspanden;

- de handelaars die gebruik maken worden copromotoren van het project en ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst;

 

Gelet op het feit dat het project moet ingediend worden voor een doelgebied;

 

Overwegende dat het winkelcentrum van Ninove gelegen is in het stadscentrum binnen de ring;

 

Overwegende dat de subsidies van de stad kunnen gecombineerd worden met EFRO-steun (Europese subsidies) en Hermes-steun (van de Vlaamse overheid);

 

Overwegende dat als de stad kiest voor een subsidie van 75% van de ingediende facturen met een maximumbedrag van 10.000 EUR per handelspand de verdeling van de subsidies als volgt gebeurt:

-          22,5% Efro-steun  dit is maximaal 3.000 EUR

-          30% Hermes-steun dit is maximaal 4.000 EUR

-          22,5% subsidie door de stad dit is maximaal 3.000 EUR;

 

Overwegende dat het maximumbedrag per project 240.000 EUR bedraagt als volgt verdeeld:

-          Efro: maximum 72.000 EUR

-          Hermes: maximum 96.000 EUR

-          Stadsbestuur: minimum het EFRO-bedrag dit is 72.000 EUR;

 

Overwegende dat de stad hiermee 25 tot 40 handelspanden kan subsidiëren;

 

Overwegende dat het project maximaal over 2 jaar loopt en het project kan starten tot 1 december 2011 zodat de nodige kredieten kunnen voorzien worden in de begroting 2012;

 

Gelet op het feit dat het project voorgesteld werd aan de Middenstandsraad op 24 januari 2011 en hier positief onthaald werd;

  

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen 

  1. De indiening van een project "gemeentelijke gevelrenovatie en renovatie van leegstaande handelspanden" wordt goedgekeurd.
  2. Het ontwerp van subsidiereglement wordt goedgekeurd en zal na goedkeuring van het project ter goedkeuring  aan de gemeenteraad worden voorgelegd;
  3. Het doelgebied is het stadscentrum van Ninove omgeven door de ring met de handelszaken langs de ring inbegrepen.

Raadslid D. Vanderpoorten (Open VLD) neemt niet deel aan de stemming.