GR20110217 punt 8: carnaval 2011 - Tijdelijk politiereglement - Verboden gebruik van vuurtjes en barbecues

DE RAAD,

Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de art. 119, 119 bis, 119 ter en 135§2;

 

Gelet op de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van de gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op het KB van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijke administratieve sancties;

 

Gelet op de wet van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30bis van 3 januari 2005 aangaande de uitvoering van de wetten van 13 mei 1999 tot invoering van gemeentelijke administratieve sancties, van 7 mei 2004 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming en de nieuwe gemeentewet en van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet;

 

Gelet op de omzendbrief OOP 30ter waarbij uitleg verschaft wordt bij de wijziging van art. 119bis van de nieuwe gemeentewet krachtens de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 20 juli 2005 houdende diverse bepalingen;

 

Gelet op de wet van 15 mei 2006 tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het wetboek van strafvordering, het strafwetboek, het burgerlijk wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Gelet op het carnavalreglement, inzonderheid art. 28;

 

Overwegende dat tijdens het weekend van 12 tot en met 15 maart 2011 in Ninove carnaval georganiseerd wordt;

 

Overwegende dat het gebruik van vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke tijdens het carnavalgebeuren de veiligheid van de toeschouwers en deelnemers aan de carnavaloptochten in gevaar kan brengen en dat het opportuun is dergelijke vuurtjes tijdens de optochten van carnaval te verbieden;

 

Overwegende dat politiemaatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid tijdens het carnavalgebeuren te verzekeren;

 

Overwegende dat het bijgevolg aangewezen is om tijdens het weekend van 12 tot en met 15 maart 2011 het gebruik van vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke te verbieden op zondag 13 en maandag 14 maart 2011;

 

BESLUIT, met 29 ja-stemmen en 1 onthouding

1. Het is verboden om vuurtjes, geïmproviseerde barbecues, gasbranders en dergelijke mee te nemen tijdens het carnavalgebeuren op zondag 13 en maandag 14 maart 2011 in de carnavaloptochten.

 

2. De lokale politie wordt belast met het toezicht op de naleving van deze verordening.

 

4. Overtredingen van dit reglement zullen bestraft worden met een administratieve geldboete.

Het maximumbedrag van de administratieve geldboete bedraagt € 250 en € 125 voor minderjarigen.

 

5. Dit besluit zal bekend gemaakt worden door aanplakking aan het stadhuis, door mededeling in informatieblad en op de website van de stad.

 

6. Afschrift van dit besluit wordt gestuurd naar de bevoegde griffies van de rechtbank van eerste aanleg en de politierechtbank.