GR20110217 punt 6: Solva - Buitengewone algemene vergadering - Maandag 28 februari 2011 - Akteneming agenda - Bepalen stemgedrag vertegenwoordiger

 

 

DE RAAD,

Gelet op het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat de stad aangesloten is bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva;

 

Gelet op de brief van 11 januari 2011 waarbij de stad werd opgeroepen deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband SOLvA op maandag 28 februari 2011 in de administratieve zetel van Solva te 9320 Erembodegem, Industrielaan 18 om 18 uur;

 

Gelet op het Vlaams decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking ;

 

Gelet op de uitnodiging van de buitengewone algemene vergadering met volgende agenda :

1. samenstellen van het bureau

2. toetreding tot de vzw zorginnovatiecluster Zuid-Oost Vlaanderen

- goedkeuren statuten;

- opnemen van de rol als steunend lid;

Overwegende dat de gemeenteraad de kans krijgt over de agenda van de buitengewone algemene vergadering een debat te voeren; op grond daarvan zijn standpunt bepaalt en de wijze waarop de vertegenwoordiger dienovereenkomstig handelt op de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale ;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

1. Neemt akte van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva.

 

2. Aan de vertegenwoordiger van de stad in de buitengewone algemene vergadering van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva op 28 februari 2011 wordt opdracht gegeven in te stemmen met de diverse punten op de agenda.

 

3. Afschrift van deze beslissing zal opgestuurd worden aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband Solva, Zuid III Industrielaan 18 te 9320 Aalst (Erembodegem).