GR20110217 punt 35: Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - Bevingen - Beperkt eenrichtingsverkeer - Stadswegen

 

 

DE RAAD,

Gelet op de wet betreffende de politie over het wegverkeer;

 

Gelet op het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;

 

Gelet op het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;

 

Gelet op de omzendbrief MOB/2007/01 d.d. 14 december 2007 van de Vlaamse overheid betreffende aanvullende reglementen over het wegverkeer;

 

Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet;

 

Overwegende dat omwille van een te beperkte zichtbaarheid het aangewezen is Bevingen in te rijden via de Halsesteenweg (N28) en richting Neigembos te rijden met uitzondering van fietsers en bromfietsers klasse A welke in beide richtingen zijn toegelaten;

 

Overwegende dat autobestuurders komende van Bevingen (kant Neigembos) via de Potaardestraat de Halsesteenweg (N28) kunnen uitrijden wat niet alleen zorgt voor een verbetering van de zichtbaarheid maar ook de verkeersveiligheid ten goede komt;

 

Overwegende dat door deze maatregel de bestaande verkeerssignalisatie wordt bestendigd;

 

BESLUIT, met eenparigheid van stemmen

Art.1. In Bevingen wordt beperkt éénrichtingsverkeer ingevoerd komende van de Halsesteenweg (N28) tot aan het kruispunt met de Potaardestraat.

Signalisatie :

Bevingen kant Halsesteenweg (N28) : aanwijzingsbord F19 met onderbord M5;

Bevingen ter hoogte van kruispunt Potaardestraat richting Halsesteenweg (N28): verbodsbord C1 met onderbord M3.

 

Art.2. Deze beslissing zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Vlaams Minister van Mobiliteit.